Uni­ver­si­tet: Lun­des af­skrift er ba­ga­tel­ler

BT - - NYHEDER -

» Jeg er na­tur­lig­vis til­freds med den kon­klu­sion, som P r a k s i s ud­val­get har dra­get. Og den be­kræf­ter det, som jeg har sagt fra be­gyn­del­sen, at jeg ik­ke har hand­let i strid med god vi­den­ska­be­lig prak­sis, « si­ger han og til­fø­jer:

» Nu af­ven­ter jeg, at Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet har tid til at se af­gø­rel­sen igen­nem og kom­mer med et en­de­ligt svar. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.