Ja, al­le en­der med at få topka­rak­te­rer

BT - - DEBAT - JAKOB RAT­HLEV Om­rå­de­chef hos Dan­marks Eva­lu­e­rings­in­sti­tut

ud­gangs­punkt i, at man for­ven­te­de, at det kun var ti pro­cent, der skul­le ha­ve et 12- tal, så ty­der det på, at der er en ka­rak­ter- in­fl ation i gang. Og det er ik­ke hen­sigts­mæs­sigt. Det er vig­tigt at hol­de fast i, at 12- tal­let er en top ti pro­cent præ­sta­tion. I det øje­blik, hvor me­re end ti pro­cent får 12- tal­ler, ud­van­des he­le ska­la­en og al­le en­der med at få hø­je ka­rak­te­rer. På den må­de er ka­rak­ter­ska­la­en ik­ke no­get værd, for­di me­nin­gen med den net­op er at

Når der vi­se, at der er for­skel på præ­sta­tio­ner­ne. Når der ud­de­les man­ge topka­rak­te

ud­de­les rer, bli­ver det svært for de dyg­tig­ste at

man­ge mar­ke­re sig. På sam­me må­de bli­ver det svært for ar­bejds­gi­ve­re og sam­fun­det

topka­rak­te­rer i al­min­de­lig­hed at vur­de­re, hvem der egent­lig er de bed­ste på ud­dan­nel­ser­ne, bli­ver det svært når al­le får hø­je ka­rak­te­rer. for de dyg­tig­ste at mar­ke­re sig

NÅR MAN TA­GER

ble­vet dyg­ti­ge­re, men det æn­drer ik­ke på, at hvis ka­rak­ter­ska­la­en skal fun­ge­re, så skal den kun­ne ud­diff eren­ti­e­re. Det vil si­ge, at man skal kun­ne se, hvem der ud­gør den sto­re mid­del­grup­pe, og hvem der be­fi nder sig i top­pen og i bun­den. He­le ka­rak­ter­ska­la­en mi­ster sin funk­tion, hvis ik­ke den bli­ver brugt på den kor­rek­te må­de.

STU­DE­REN­DE KAN VÆ­RE

gå ad to ve­je. En­ten må man væ­re me­re på­pas­se­lig i ek­sa­mens­si­tu­a­tio­ner, og ik­ke ud­de­le de hø­je ka­rak­te­rer til høj­re og ven­stre. El­lers skal man skær­pe læ­rings­må­le­ne, så det bli­ver svæ­re­re for stu­de­ren­de at le­ve­re en top præ­sta­tion.

FREMAD­RET­TET KAN MAN

cen­sur for at sør­ge for, at de stu­de­ren­de er sik­re på, at den vur­de­ring, de får, af­spej­ler de­res fag­li­ge ni­veau. Og li­ge­le­des for at sik­re, at de stu­de­ren­de ik­ke op­le­ver vold­som­me uds­ving på bag­grund af, hvor de stu­de­rer og hvil­ket fag, men at der er fast­sat nog­le ram­mer for, hvor­dan man op­når de for­skel­li­ge ka­rak­te­rer. Når stu­de­ren­de får hø­je­re ka­rak­te­rer, så er det et ud­tryk for, at de er ble­vet dyg­ti­ge­re. De er i hvert fald ble­vet dyg­ti­ge­re til at le­ve op til de fag­li­ge krav, som de­res ud­dan­nel­se stil­ler til dem.

MAN HAR EK­STERN

væ­re uds­ving i for­hold til stu­de­ren­des ka­rak­te­rer. På grund af at der skal væ­re en sam­men­hæng mel­lem den stu­de­ren­des fag­li­ge ni­veau, og sta­bi­li­te­ten i for­hold til, hvil­ken præ­sta­tion, der skal til for at få de for­skel­li­ge ka­rak­te­rer, så er det na­tur­ligt, at der op­står nog­le uds­ving.

DER VIL AL­TID

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.