Nej, de stu­de­ren­de er ble­vet dyg­ti­ge­re

BT - - DEBAT - YAS­MIN DAVALI For­mand for Dan­ske Stu­de­ren­des Fæl­les­råd

og­så i ud­lan­det, så det er ik­ke for­di, det er ek­stremt eks­klu­sivt, og det er ik­ke nød­ven­dig­vis et tegn på ka­rak­ter- in­fl ation. Vi har en cen­sor­in­sti­tu­tion, som net­op skal sør­ge for, at de ka­rak­te­rer, der bli­ver gi­vet, af­spej­ler det fag­li­ge ni­veau, som den stu­de­ren­de har. Det er i vir­ke­lig­he­den og­så et spørgs­mål om de stu­de­ren­des rets­sik­ker­hed. Og de nye tal vi­ser især, hvor vig­tigt det er, at vi har en stærk ek­stern cen­sur, som kan sik­re rets­sik­ker­he­den ved ka­rak­ter­giv­ning og sik­re, at der ik­ke sæt­tes spørgs­måls­tegn ved vær­di­en af de ka­rak­te­rer, der ud­de­les.

DEN­NE UD­VIK­LING SES

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.