Ven­stre­fl øj­en be­kæm­per taxa­tu­re

BT - - DEBAT -

Si­den 2014 har man i Stor­kø­ben­havn kun­net kø­re med taxatje­ne­sten Uber. AL­LI­GE­VEL ER DET sta­dig et åbent spørgs­mål, om tje­ne­sten er lov­lig i Dan­mark. Tid­li­ge­re på ugen var der en fo­re­spørgsels­de­bat i fol­ke­tings­sa­len om em­net, men in­gen blev vist spe­ci­elt me­get klo­ge­re.

PA­NE­LET Hvor­for ik­ke let­te taxa­chauff ører­ne for de­res byr­der?

UBER ER EN helt ny må­de at kø­re taxa på. Du down­lo­a­der en app på din telefon, og så kan du se, om der er le­di­ge chauff ører i nær­he­den, du kan se, hvem de er, hvil­ke bi­ler de kø­rer i, hvor­dan an­dre Uber- bru­ge­re har vur­de­ret dem – og du kan se, hvad din tur vil ko­ste. ER DU TIL­FREDS med det he­le, klik­ker du en en­kelt gang, og så er din Uber- vogn på vej. Du kan end­da føl­ge dens vej hen til dig på det in­ter­ak­ti­ve kort. Chauff ører­ne kø­rer i de­res eg­ne bi­ler, og de har ik­ke no­gen taxaud­dan­nel­se. JEG HAR KØRT Uber man­ge gan­ge eft er­hån­den, og jeg har reg­net ud, at det ko­ster mig cir­ka det hal­ve i for­hold til at kø­re med en rig­tig taxa. Des­u­den er det bå­de hur­ti­ge­re og let- te­re at be­stil­le vog­nen, og det er trygt at vi­de, at an­dre kun­der har væ­ret gla­de for net­op min chauff ør. DEN LA­VE PRIS og den bru­ger­ven­li­ge app har hur­tigt gjort Uber til en stor suc­ces i Dan­mark. Cir­ka 160.000 dan­ske­re har down­lo­a­det Ube­rapp’en. DET ER TAXA­BRAN­CHEN na­tur­lig­vis util­freds med, for her mi­ster man jo kun­der. Der­for har taxa­chauff ører­ne læn­ge kørt en hård kamp mod Uber, og ho­ve­d­ar­gu­men­tet er, at der er ta­le om un­fair kon­kur­ren­ce, for­di Uber­chauff ører­ne ik­ke skal le­ve op til de sam­me reg­ler og re­strik­tio­ner, som taxa­chauff ører­ne skal. Det er så­dan set fuld­stæn­dig kor­rekt. Kon­kur­ren­cen er un­fair. MEN I STE­DET for straks at kræ­ve et for­bud mod Uber – så­dan som taxa­chauff ører­ne, fag­be­væ­gel­sen og sto­re de­le af ven­stre­fl øj­en gør – bur­de man ven­de dis­kus­sio­nen om. Taxa­bran­chen har læn­ge væ­ret tyn­get af et bu­reau­kra­tisk re­gel­sæt. Hvor­for ik­ke let­te taxa­chauff ører­ne for de­res byr­der, så kon­kur­ren­cen mel­lem de gam­le Mer­ce­des’er og de nye pri­va­te­je­de vog­ne kan bli­ve re­el og fair? SELV­FØL­GE­LIG ER DET for­ud­si­ge­ligt, at fag­be­væ­gel­sen og ven­stre­fl øj­en hel­le­re vil for­by­de end li­be­ra­li­se­re, hel­le­re be­skyt­te det gam­le end om­fav­ne det nye. Man vil hel­le­re be­skyt­te ek­si­ste­ren­de ar­bejds­plad­ser end åb­ne op for en for­ny­el­se af ar­bejds­mar­ke­det med en net­to­ge­vinst af ar­bejds­plad­ser: Jo bil­li­ge­re en taxa­tur er, des fl ere har råd til det. Og jo fl ere kun­der, de­sto fl ere ar­bejds­plad­ser. DET ER TRIST, for det bur­de da væ­re et ven­stre­o­ri­en­te­ret pro­jekt ik­ke ba­re at få skabt nye ar­bejds­plad­ser, men og­så at ud­nyt­te tek­no­lo­gi­en til at sæn­ke pri­ser­ne og ud­vi­de mu­lig­he­der­ne for for­bru­ger­ne. JEG FOR­STÅR IK­KE de rø­de politikere. Men jeg for­står godt taxa­chauff ører­ne, som må se kun­der­ne ven­de ryg­gen til de tra­di­tio­nel­le taxa­er og i ste­det sæt­te sig ind i Uber- bi­ler­ne – uden at de re­elt har mu­lig­hed for at gø­re no­get ved det. LAD OS HÅ­BE, at vi snart får en afk la­ring. Og lad os hå­be, at dén afk la­ring vil væ­re til gavn for bå­de for­bru­ger­ne og ar­bejds­mar­ke­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.