GEN­NEM

BT - - NYHEDER -

monu­men­tal kir­ke tæt på Ama­li­en­borg, som kan da­te­res til­ba­ge til mid­ten af 1700- tal­let, og er et af Kø­ben­havns be­røm­te var­tegn. Gam­bling med sik­ker­he­den Over­ho­ve­det at pla­ce­re en me­tro­sta­tion her har væ­ret stærkt om­dis­ku­te­ret, og man­ge har ment, at gra­ve­ar­bej­det langt un­der jor­dens over­fla­de var at gam­b­le med kir­kens sik­ker­hed.

Og net­op be­reg­nin­ger­ne om­kring Mar­mor­kir­ken Sta­tion har kræ­vet en hel del ho­ved­brud.

» Me­tro­sta­tio­nens fun­da­ment lig­ger kun én me­ter fra kir­kens fun­da­ment, så der skul­le ram­mes præ­cist, « for­kla­rer Bax Lind­hardt, som i lig­hed med bo­re­bis­ser, in­ge­ni­ø­rer og me­tro­byg­ge­ri­ets top­che­fer holdt vej­ret ind­til Nora brød igen­nem. Og kir­ken blev stå­en­de.

» Det blev en fest­dag. «

Fre­de­riks­berg Al­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.