Nske sko­ve

BT - - NYHEDER -

rer sig gen­nem bar­ken. I den pro­ces af­kob­ler de vandtil­førs­len til træ­er­nes kro­ner og til­sva­ren­de suk­ker­stof­for­sy­nin­gen til rød­der­ne. Hvor­ved træ­er­ne dør. Bil­len fin­des ik­ke i Dan­mark end­nu, men hær­ger i Rusland vest for Moskva og be­væ­ger sig med ca. 50 km om året ha­stigt mod bl. a. Hvi­derusland og Ukrai­ne. Så det er for­ment­lig ba­re et spørgs­mål om tid, før den og­så når de søl­le re­ster af end­nu le­ven­de ask i Dan­mark.

ASI­A­TISK PRAGT­BIL­LE

Hvis asken for­svin­der helt fra Dan­mark, vil det bå­de bli­ve et kul­tur­hi­sto­risk, na­tur­mæs­sigt og øko­no­misk tab.

Aske­træ­et har ek­si­ste­ret i Dan­mark li­ge så læn­ge, der har le­vet men­ne­sker her. Vikin­ger­ne an­vend­te det stær­ke og ela­sti­ske træ i de­res ski­be, og for vo­res for­fædre var træ­et af så cen­tral be­tyd­ning, at det blev til sel­ve­ste li­vets træ,

Men ask spil­ler og­så en væ­sent­lig rol­le for bi­o­di­ver­si­te­ten. » Aske­træ­et er en nøg­leart i Dan­mark, for der er tal­ri­ge in­sek­ter og lig­nen­de, som er me­get knyt­tet til aske­træ­er. Så hvis træ­et bli­ver ud­ryd­det, el­ler der ba­re er få til­ba­ge, bli­ver det er pro­blem for al­le de an­dre ar­ter, der er hjem­me­hø­ren­de der, « for­kla­rer Erik Da­hl Kjær.

Og så er der det øko­no­mi­ske. Ask ud­gør gan­ske vist kun to- tre pro­cent af de dan­ske sko­va­re­a­ler, men spil­ler for sko­v­bru­ge­re om­trent li­ge så vig­tig en rol­le som eg.

» Her i stif­tel­sen har vi haft om­kring 75 hektar med unge aske­be­voks­nin­ger, som ba­re er gå­et til, og det er en ka­ta­stro­fe, « si­ger sko­v­fo­ge­den fra Sorø, som vur­de­rer det øko­no­mi­ske tab i sit sko­v­di­strikt til fem mio. kr. Hver ene­ste hektar med ask har kræ­vet om­kring 50.000 kr. i in­ve­ste­rin­ger til hegn og ny­plant­nin­ger, og de pen­ge – plus for­rent­nin­gen af jor­den – er nu spildt.

Der­til kom­mer, at det ef­ter alt at døm­me ba­re er et spørgs­mål om tid, før dan­sker­ne må vin­ke far­vel til det vel­kend­te syn af de nyt­ti­ge og ran­ke træ­er med de­res let­te løv og oli­ven­grøn­ne bark.

Om få år ven­tes det en­de­li­ge døds­stød mod aske­træ­et at nå til Dan­mark, den asi­a­ti­ske pragt­bil­le. Bil­len læg­ger æg i aske­træ­ets bark og. Lar­ver­ne øde­læg­ger bar­ken og af­kob­ler vand­for- sy­nin­gen til aske­træ­ets kro­ne og suk­ker­for­sy­nin­gen til rød­der­ne, så asken dør. Den grøn­ne lar­ve kan bli­ve 13,5 mm lang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.