Bo­li­ge­je­re er vil­de med fast ren­te

BT - - NYHEDER -

BOLIGØKONOMI li­gø­ko­nom hos BRFKre­dit.

Der­u­d­over spil­ler det og­så ind, at re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne grad­vist har hæ­vet de så­kald­te bi­drags­sat­ser på va­ri­ab­le lån for at få kun­der­ne over i me­re sik­re pro­duk­ter. Drop­per af­drags­fri­hed Dan­sker­ne er og­så i sti­gen­de grad be­gyndt at be­ta­le af­drag på de­res bo­lig­lån.

I dag ud­gør af­drags­frie lån 51,2 pro­cent af det sam­le­de re­al­kre­di­t­ud­lån til bo­li­ge­je­re, mod 53,8 pro­cent for et år si­den.

» Om­fan­get af re­al­kre­dit­lån med af­drags­fri­hed til dan­ske bo­li­ge­je­re er om­kring 41 mia. kr. la­ve­re end for et år si­den. Det sva­rer i run­de tal til 31.000 fær­re bo­li­ge­je­re. Til­ba­ge­gan­gen skyl­des blandt an­det, at af­drags­fri­he­den ud­lø­ber på man­ge lån, « si­ger Ane Ar­nth Jen­sen, di­rek­tør i Re­al­kre­di­t­rå­det og til­fø­jer:

» De la­ve ren­ter gør det me­get for­del­ag­tigt at væl­ge lån med af­drag. Det skyl­des, at af­dra­ge­ne ud­gør en stør­re del af ydel­sen, når ren­ter­ne er la­ve. I gen­nem­snit går lidt over halv­de­len af bo­li­ge­jer­nes ydel­se til af­drag. For seks år si­den, hvor ren­ter­ne var hø­je­re, var det kun en fj er­de­del. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.