Red­det af sort pla­stik

BT - - KULTUR -

FILM

’ Sorgenfri’ Hor­ror/ gy­ser ** ****

skul­le hjæl­pe me­get mod en far­lig virus.

Spil­le­fi lm­de­butan­ten, in­struk­tør Bo Mik­kel­sen, som og­så har skre­vet ma­nuskrip­tet, op­byg­ger en ret okay spæn­ding. Vi for­nem­mer kun, hvad der egent­lig fo­re­går den før­ste halv­del af fi lmen, hvor vi føl­ger te­e­na­ge­ren Gu­stav ( Benjamin En­gell fra ’ Pag­ten’), som bor sam­men med sin mor Per­nil­le ( Mil­le Di­ne­sen), far Di­no ( Tro­els Ly­by) og lil­le­sø­ster Maj ( El­la Sol­gaard). Den jæv­nal­dren­de Sonja ( Ma­rie Bo­da fra ’ Ju­leøn­sket’) fl yt­ter ind over­for, og Gu­stav ud­spio­ne­rer pi­gen med kik­kert som en an­den lu­rer og bli­ver lidt fo­rel­sket. Al­le spil­ler godt Plud­se­lig for­svin­der mi­li­tæ­ret, og Gu­stav be­væ­ger sig ud i de tom­me ga­der for at se, hvad der sker. Eft er­føl­gen­de tøm­mes he­le kas­sen af hor­ror- tri­ck og gy­ser- kli­chéer, og desvær­re bli­ver det alt for for­ud­si­ge­ligt. Der er langt til Ge­or­ge A. Ro­meros zom­bie- uni­vers og den pris­be­løn­ne­de tv- se­rie ’ The Wal­king De­ad’, der kø­rer på sjet­te år.

Bort­set fra et par replik­ker, som er dybt god­nat, spil­ler de al­le ret okay, så én stjer­ne for idéen og dét at la­ve en gen­re­fi lm og én stjer­ne til sku­e­spil­ler­ne, som gør alt, hvad de kan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.