Den lan­ge ga­de­tøs fra Bryg­gen

BT - - NAVNE - Løs­nin­ger fra i går:

50 ÅR I DAG Hun kal­der sig selv for ’ hende den lan­ge ga­de­tøs ude fra Bryg­gen’, og selv­om hun er døbt Le­ni­na Chri­sti­an­sen, ken­der det hal­ve af Dan­mark hende som Lin­se Kes­sler. Den barm­fa­gre re­a­li­ty­stjer­ne er mest af alt kendt for at væ­re sig selv, først og frem­mest som ho­ved­per­so­nen i TV3- se­ri­en ’ Fa­mi­li­en fra Bryg­gen’, hvor hun og fa­mi­li­en i ot­te – snart ni – sæ­so­ner har vist de­res hver­dag frem, kom­plet med hund­e­luft ning, tø­se­hyg­ge og kaff es­lab­be­ras. I gen­nem­snit ser 170.000 dan­ske­re pro­gram­met, og Lin­se Kes­sler selv har 370.000 føl­ge­re på Fa­ce­book, dob­belt så man­ge som Lars Løk­ke Rasmussen. Selv for­kla­re­de hun i et in­ter­view ved ju­le­tid sin egen suc­ces på føl­gen­de må­de:

» Jeg er godt fj ern­syn. Jeg er smad­der­god til at væ­re mig, jo. Er det ik­ke ba­nalt? Og al­li­ge­vel fedt. Og folk tæn­ker: Hvor er det nemt, men det er slet ik­ke nemt. «

Nemt har det ik­ke al­tid væ­ret at væ­re Lin­se Kes­sler. Skil­lin­ger­ne, hun tjen­te som 11- årig i oste­for­ret­nin­gen i Ama­ger­cen­te­ret, end­te som re­gel med at fi nan­si­e­re mo­de­rens bo­de­ga­be­søg, si­den fulg­te en bro­get vok­sen­til­væ­rel­se, der in­klu­de­re­de en pe­ri­o­de som pe­ep show- strip­per i Portu­gal, strip­klu­be­jer i Nyhavn og grønt­sags­sæl­ger på Grønt­tor­vet på Is­ra­els Plads.

Hun har ad­skil­li­ge dom­me for bl. a. kniv­stik­ke­ri, has­hs­mug­ling, trus­ler mod vid­ner og ulov­lig ind­træn­gen, og i alt har hun sid­det i fængsel i syv år.

Den bro­ge­de for­tid har imid­ler­tid ik­ke stå­et i vej­en for, at hun i dag er dron­nin­gen af re­a­li­ty, og det er hun iføl­ge eg­ne ord, for­di ’ jeg si­ger tin­ge­ne li­geud, og at jeg godt kan li­de dyr’.

Det med dy­re­ne er ik­ke for sjov. I hen­des bog ’ SLAP DOG AF – Lin­ses gu­i­de til et godt liv’ skri­ver hun, at ’ når det hand­ler om dy­re­mis­hand­le­re, kan den godt fut­te lidt af for mig, og hvis jeg no­gen­sin­de skul­le ry­ge ind for drab, vil det 100 pro­cent ha­ve no­get med dyr at gø­re’.

Nem

Svær

Dit svar: Jeg er godt fj ern­syn. Jeg er smad­der­god til at væ­re mig, jo. Er det ik­ke ba­nalt? Og al­li­ge­vel fedt Lin­se Kes­sler Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Ud­over rol­len som sig selv i ’ Fa­mi­li­en fra Bryg­gen’ har Lin­se Kes­sler væ­ret sta­tist i to ’ Pusher’- fi lm, med­vir­ket i re­a­li­ty pro­gram­mer som ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’, ’ Gu­stav og Lin­se på ude­ba­ne’, og i 2014 modt­og hun pri­sen for årets stør­ste tv- per­son­lig­hed ved Co­pen­ha­gen TV Festi­val.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.