Jo­hn­ny Dep­ps vam­py­r­ro­ck til Hor­sens

BT - - BIO -

KON­CERT at ha­ve vun­det ret­ten til at præ­sen­te­re de tre ro­ck­vam­py­rer. Ek­slu­siv druk- og narko- klub » Det er en af de hår­de­ste føds­ler, jeg har væ­ret med til som kon­certar­ran­gør. Den blev ta­get ved kej­ser­snit i 11. ti­me, men jeg er stolt af at kun­ne præ­sen­te­re Hol­lywood Vam­pi­res i Hor­sens. De gi­ver kun seks kon­cer­ter i Eu­ro­pa, så for os er det sen­sa­tio­nelt. Jeg kal­der det ger­ne et scoop, at vi har lok­ket Jo­hn­ny Depp og dren­ge­ne til by­en, « si­ger Pan­du­ro .

Hol­lywood Vam­pi­res re­fe­re­rer til en eks­klu­siv druk- og narko- klub, Ali­ce Coo­per var le­der af i før­ste halv­del af 1970’ er­ne. Den op­t­rå­d­te i øv­rigt del­vis i HBO- se­ri­en ’ Vi­nyl’ for ny­lig.

Jo­hn Len­non til­brag­te en stor del af sit Yoko Ono- fri halvan­det år i Hol­lywood Vam­pi­res. Ali­ce Coo­per er for længst sprun­get på vand­vog­nen. Det er en af de hår­de­ste føds­ler, jeg har væ­re t il som t med

kon­cer tar ran­gør. t aget Den blev ved kej­ser­snit i 11.

ti­me JO­HN­NY DEPP er 52. Han er mest kendt for si­ne ex­cen­tri­ske fi gu­rer som ho­ved­per­so­nen i f. eks. Swe­e­ney Todd: Den djæ­vel­ske bar­ber fra Fle­et Stre­et, Ja­ck Spar­row i Pira­tes of the Ca­ri­b­be­an- quadri­lo­gi­en og som Wil­ly Won­ka i Char­lie og cho­ko­la­de­fa­brik­ken. Han har sam­ar­bej­det me­get med in­struk­tør og nær ven Tim Bur­ton i ot­te fi lm. ALI­CE COO­PER, 68. Op­rin­de­lig var Ali­ce Coo­per nav­net på Vin­cent Fur­ni­ers grup­pe, som blev stift et i 1966. Han tog band­nav­net som sit eget navn, da han fort­sat­te som so­lo­ar­tist, eft er grup­pen blev op­løst i 1975. Han kal­des for grund­læg­ge­ren af sang- og showty pen ’ Sho­ck Ro­ck’ p. g. a. hans sce­nes­how. Stør­ste hit ’ School’s Out’, ’ Elected’ og ’ Poi­son’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.