Theron: Der­for slog Penn og jeg op

BT - - BIO -

Eft er fl ere år­ti­er som ven­ner op­stod der kær­lig­hed mel­lem Hol­lywood- stjer­ner­ne Se­an Penn og Char­lize Theron .

Men al­li­ge­vel køl­ne­de den stormen­de ro­man­ce af, og par­ret gik fra hin­an­den eft er 18 må­ne­ders for­hold, og for før­ste gang ta­ler Theron nu ud om brud­det mel­lem de to. Det sker i april­ud­ga­ven af WSJ Ma­ga­zi­ne.

» Folk vil ger­ne over­dra­ma­ti­se­re. Vi hav­de et for­hold, og plud­se­lig gik det ba­re ik­ke me­re, og vi be­slut­te­de at gå fra hin­an­den i fæl­les­skab - der­for, « for­kla­rer den 40- åri­ge syd­afri­kan­ske stjer­nesku­e­spil­ler om brud­det med 55- åri­ge Se­an Penn.

Sam­ti­dig af­vi­ser Theron ryg­ter­ne om, at hun skul­le ha­ve cut­tet Penn helt ud af sit liv, el­ler de for­ly­den­der om, at han var i gang med at adop­te­re hen­des adop­te­re­de søn, Ja­ck­son.

» In­tet af det er sandt. Og des­u­den er det ik­ke no­get, man ba­re li­ge kan gø­re på 18 må­ne­der - det kan man hel­ler ik­ke by­de et barn, « si­ger den Oscar- vin­den­de ’ Mon­ster’- sku­e­spil­ler, der se­ne­re og­så har adop­te­ret pi­gen Au­gust.

» Jeg var en sing­lemor med en me­get lil­le dreng, som jeg sat­te i en si­tu­a­tion, hvor han skul­le for­stå, at hans mor da­te­de, men at han ik­ke hav­de no­gen far. Man skal væ­re me­get for­sig­tig i den si­tu­a­tion, og Se­an var fan­ta­stisk til at hånd­te­re det, fast­slår hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.