Kar­ri­e­rens vær­ste start

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FÆR­DIG? 1/ 4- fi na­le Se­mi­fi na­le 1/ 8- fi na­le Se­mi­fi na­le 16 kam­pe - 12 sej­re 4 ne­der­lag 1/ 8- fi na­le Se­mi­fi na­le Fi­na­le Tred­je run­de 16 kam­pe - 12 sej­re 4 ne­der­lag Tred­je run­de Se­mi­fi na­le 1/ 8- fi na­le Tred­je run­de 14 kam­pe - 10 sej­re 4 n

man­gel på mo­ti­va­tion eft er 10 år som ten­nis­dar­ling.

» Selv­til­li­den er der ik­ke, og det ser hel­ler ik­ke ud til, at hun er så sul­ten eft er sej­re, som hun var i gam­le da­ge. Det der glimt i øjet mang­ler, « for­tæl­ler Mi­cha­el Tau­son og ud­dy­ber: In­gen respekt » Det kræ­ver me­get at hol­de sig på top­pen, for der kom­mer he­le ti­den unge, sult­ne spil­le­re. Og Woz­ni­a­cki har en spil­lestil, hvor in­tet er gra­tis - hun skal kæm­pe sig til sej­re­ne. Så det er en sej pro­ces. Og mod­stan­der­ne har sam­ti­dig mi­stet respek­ten for hende, nu hvor de kan se, at hun er til at slå. «

25- åri­ge Woz­ni­a­cki ran­ge­rer på en pla­ce­ring som num­mer 25 på den se­ne­ste ver­dens­rang­li­ste fra WTA - hen­des la­ve­ste i åre­vis. Og 2016- sæ­so­nens før­ste tre må­ne­der har budt Selv­til­li­den er der ik­ke, og det ser hel­ler ik­ke ud til, at hun er så sul­ten eft er sej­re, som hun var i gam­le da­ge. Det der glimt i øjet mang­ler Au­stra­li­an Open:

Du­bai:

In­di­an Wells:

Mi­a­mi:

Sta­tus:

på ne­der­lag til spil­le­re som ka­sak­hi­ske Yulia Pu­tint­se­va ( 58 på ver­dens­rang­li­sten), rus­si­ske Ele­na Ves­ni­na ( 96 på ver­dens­rang­li­sten) og ame­ri­kan­ske He­at­her Wat­son ( 69 på ver­dens­rang­li­sten). Spørgs­må­let er, om Woz­ni­a­ck­is kar­ri­e­re al­le­re­de har top­pet? Mi­cha­el Tau­son vil ik­ke ude­luk­ke det. Mo­ti­va­tio­nen mang­ler » Jeg kan ik­ke rig­tig fi nde ud af det. Men det Au­stra­li­an Open:

Du­bai:

In­di­an Wells:

Mi­a­mi:

Sta­tus:

Au­stra­li­an Open:

Du­bai:

In­di­an Wells:

Mi­a­mi:

Sta­tus:

ser vir­ke­lig så­dan ud for ti­den, sy­nes jeg. Det, der dog ta­ler for, at Ca­ro­li­ne kan kom­me til­ba­ge, er, at hun er sinds­sygt stærk men­talt. Sæt­ter hun sig et mål i ho­ve­d­et og fo­ku­se­rer 200 pro­cent på det, kan hun op­nå det, « ly­der det fra eks­per­ten.

» Men jeg tviv­ler, for hun er et sted i sin kar­ri­e­re, hvor hun har prø­vet det he­le - bort­set fra at vin­de en Grand Slam - og hun har tjent mas­ser af pen­ge, så hvad skul­le hen­des mo­ti­va­tion væ­re? Er hun vir­ke­lig vil­lig til at of­re fo­to­ses­sio­ner­ne på stran­de­ne og ken­dis­fester­ne og igen kun fo­ku­se­re på ten­nis? Det er ik­ke

sik­kert. « Au­stra­li­an Open:

Du­bai:

In­di­an Wells:

Mi­a­mi:

Sta­tus:

Au­stra­li­an Open:

Du­bai:

In­di­an Wells:

Mi­a­mi:

Sta­tus:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.