Højb­jergs he­de for­år

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FREM­TID

Far­vel til lands­holds­lej­ren og ’ gu­ten tag Schal­ke’. Hver­da­gen kal­der for Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, der er til­ba­ge i Schal­ke. Nu ven­ter nog­le af­gø­ren­de må­ne­der, der kan væ­re med til at for­me den 20- åri­ge lands­holdspro­fi ls frem­tid. Går vi blot et par må­ne­der til­ba­ge, var der ik­ke man­ge po­si­ti­ve be­mærk­nin­ger at no­te­re om le­jes­ven­den Pi­er­re- Emi­le Højb­jergs si­tu­a­tion i Schal­ke. Vra­get til for­del for en ung tysk duo og langt fra den hy­pe, der mands­op­dæk­ke­de ham i pe­ri­o­den

Der­for bli­ver det næp­pe Bayern FORT­SAT EJET AF

Bayern München men op­pe mod over­mag­ten. Midt­ba­ne­nav­ne som Xa­bi Alonso, Phi­lipp La­hm, Ar­tu­ro Vidal, David Ala­ba, Javi Mar­ti­nez og Thi­a­go fyl­der ba­re me­re end Højb­jerg. Læg der­til den unge ty - ske himmelstormer Jos­hua Kim­mich, som dog pri­mært har spil­let i cen­ter­for­sva­ret i år. Svært at fi nde plads til Højb­jerg. Jeg vil øn­ske, at han og hans agent smi­der drøm­men om at spil­le i Bayern ud af ho­ve­d­et. Han skal væ­re stam­spil­ler i en klub, som skal byg­ge no­get op om­kring ham Morten Bruun som Jo­sep Gu­ar­di­o­las stjer­neskud i spa­ni­e­rens før­ste Bayern- tid.

Men nu er kur­ven vendt. Højb­jergs op­løft en­de præ­sta­tio­ner mod Island og Skot­land var ik­ke ba­re re­sul­ta­tet af et sy­stem­skift e på lands­hol­det. Det var og­så pro­duk­tet af fuld spil­le­tid i de se­ne­ste fem Schal­ke- kam­pe, hvor Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg har ud­nyt­tet kon­kur­ren­ten Leon Go­retzkas ska­de. Præ­sta­tio­ner­ne har væ­ret så op­løft en­de, at der iføl­ge sportsredaktør på Re­vi­er­sport, El­mar Re­de­mann, kan væ­re et køb­stil­bud på vej.

» Han har gre­bet chan­cen. Jeg kan sag­tens fo­re­stil­le mig, at Schal­ke vil gi­ve ham og Bayern et til­bud, « si­ger El­mar Re­de­mann og for­tæl­ler, at Højb­jergs opblom­string har ge­ne­re­ret respekt i og om­kring ar­bej­der­klub­ben, der til som­mer får ny sport­s­di­rek­tør i skik­kel­se af Christian Hei­del. Han kan der­med bli­ve af­gø­ren­de

Den ’ far­li­ge’ Schal­ke- kon­trakt EN FLOT SLUT­SPURT

kan få Schal­ke­le­del­sen til at smi­de et Højb­jerg- til­bud på Bayern- bor­det. Trods pe­ri­o­der med mang­len­de spil­le­tid har der hver­ken væ­ret brok el­ler mang­len­de mo­ti­va­tion at spo­re fra Højb­jerg, og det har im­po­ne­ret Schal­ke- le­del­sen. En per­ma­nent kon­trakt med Schal­ke kan dog vi­se sig dri­stig. Højb­jerg har spil­let på be­kost­ning af den ska­de­de Go­retzka, der ven­tes at gli­de til­ba­ge på midt­ba­nen, når han er til­ba­ge i top­form. Der­med kan Højb­jerg at­ter kom­me i over­skud, selv­om han nok skal få spil­le­tid i et pres­set kamp­pro­gram. for, om Schal­ke vil gå eft er en per­ma­nent aft ale med dan­ske­ren. Bayern ure­a­li­stisk Umid­del­bart lig­ger bol­den hos Bayern München, der har pa­pir på Højb­jerg frem til som­me­ren 2018. Men iføl­ge Juli­en Wol­ff , Bayern München- repor­ter på Die Welt, ven­ter der næp­pe en start­plads på det Bayern- mand­skab, som Car­lo An­ce­lot­ti over­ta­ger eft er Pep Gu­ar­di­o­la til som­mer.

» Når du ser på Bay­erns midt­ba­ne, er der ik­ke no­gen re­a­li­stisk chan­ce for Højb­jerg, « vur­de­rer Juli­en Wol­ff og næv­ner nav­ne som Thi­a­go, Xa­bi Alonso, David Ala­ba og Phi­lipp La­hm, der al­le kan dæk­ke den cen­tra­le midt­ba­ne. Læg der­til mu­lig­he­den for, at An­ce­lot­ti selv hen­ter for­stærk­ning ude­fra

er­for pe­ger pi­len pri­mært væk fra München. Senest har en­gel­ske The Mir­ror ka­stet sig ud i en op­sigtsvæk­ken­de spe­ku­la­tion om en gen­for­e­ning med Gu­ar­di­o­la, der til­træ­der i Man­che­ster Ci­ty til som­mer. Iføl­ge eks­pert­kom­men­ta­tor Morten Bruun bør Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg og hans mel­lem­mand Sø­ren Ler­by dog le­de på en la­ve­re hyl­de.

» Jeg vil øn­ske, at han og hans agent smi­der drøm­men om at spil­le i Bayern ud af ho­ve­d­et. Han skal væ­re stam­spil­ler i en klub, som skal byg­ge no­get op om­kring ham, « si­ger Morten Bruun, der kal­der et mid­ter­hold i Bun­des­liga­en en for­nuft ig løs­ning og en frem­tid i Ci­ty det stik mod­sat­te.

» Så er han jo li­ge vidt. Det er og­så et fuld­stæn­dig ure­a­li­stisk krav at sæt­te til Højb­jerg, at han skal spil­le for klub­ber som Bayern, Ci­ty el­ler Paris SG. Det sy­nes jeg vil væ­re fuld­stæn­dig håb­løst. «

Spil­let om Højb­jerg rul­ler igen.

Den spek­taku­læ­re HØJB­JERG TIL GU­AR­DI­O­LAS

kom­men­de Ci­ty - mand­skab? Iføl­ge bri­ti­ske The Mir­ror er det ik­ke utæn­ke­ligt, og Die Welt- jour­na­li­sten Juli­en Wol­ff , som dæk­ker Bayern München, er enig. » Jeg tror, Man­che­ster Ci­ty vil kø­be man­ge spil­le­re. De har et gam­melt hold og vil ger­ne ha­ve yn­gre spil­le­re, så ja, jeg kan godt fo­re­stil­le mig det, og jeg sy­nes, det vil væ­re en god løs­ning for al­le par­ter. Gu­ar­di­o­la kan godt li­de ham. « BT har for­søgt at kon­tak­te Højb­jergs mel­lem­mand Sø­ren Ler­by.

Men uden held.

BLÅ BOG

UNG­DOM

SENIORKARRIERE

LANDS­HOLD

Pi­er­re- Emi­le Kordt Højb­jerg Født. 5. au­gust 1995 i Kø­ben­havn Nu­væ­ren­de hold: FC Schal­ke 04 Num­mer 34 2003– 2007 BK Skjold 2007– 2011 FC Kø­ben­havn 2011– 2012 Brønd­by IF 2012- 2014 Bayern München II ( 44/ 12) 2013- Bayern München ( 17/ 0) 2015 Augs­burg ( le­je) ( 16/ 2) 2015- Schal­ke 04 ( le­je) ( 11/ 0)

2014- Dan­mark ( 14/ 1)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.