Mest sødt – og l

ÅGE HA­REI­DE THOMAS DELA­NEY

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TIL­BA­GE­BLIK

Der skal bå­de lidt surt og lidt sødt i en sovs for rig­tigt at få den til at sma­ge af no­get, si­ger man. Og der var da og­så beg­ge de­le, da Åge Ha­rei­de hav­de sin før­ste sam­ling som dansk land­stræ­ner. På ba­nen stod den op­løft en­de sejr over Island for det sø­de til­skud, mens ne­der­la­get tirs­dag aft en i Glas­gow gav den som saft en fra de syl­te­de agur­ker. Til­ba­ge står det ind­tryk, at det nye lands­hold sma­ger af no­get. Der er for­skel­li­ge nu­an­cer, men sma­gen er me­re god, end den er dår­lig.

Åge Ha­rei­de har bragt ny ener­gi, nyt hu­mør og ik­ke mindst ny in­spira­tion til et lands­hold, der har haft brug for al­le tre ting. Han har til­ve­je­bragt et nyt sy­stem og ry­stet po­sen med rol­ler. Sid­ste år var spil­le­re som de to FCKe­re Ni­co­lai Jør­gen­sen og Thomas Dela­ney mar­gi­nal­spil­le­re, men nu lig­ner de nøg­le­spil­le­re frem mod VM- kva­li­fi ka­tio­nen, der spar­kes i gang til sep­tem­ber. Al­le­re­de nu teg­ner der sig et klart bil­le­de af, LAND­STRÆ­NER » JEG SY­NES,

» DET ER GÅ­ET

» DET ER ME­GET hvem Ha­rei­de har tænkt sig at sat­se på. Det var så­le­des de sam­me 11, der star­te­de tirs­dag aft en i Glas­gow, som fem da­ge før sang na­tio­nal­me­lo­di­en i Her­ning.

» Hvis du skal ska­be et hold sam­men, skal du spil­le det sam­men. Vi har mas­ser af spil­le­re, som kan gå ind at lø­se op­ga­ver­ne og ken­der po­si­tio­ner­ne, når de kom­mer ind, « si­ger Åge Ha­rei­de og læg­ger der­med op til, at de spil­le­re, der har spil­let i den for­løb­ne uge, og­så bli­ver dem, der i ju­ni skal spil­le i Ja­pan og til ef­ter­å­ret ind­le­der VM- kva­li­fi ka­tio­nen.

De nye nøg­le­spil­le­re og den fri­ske stam­me er ba­re to af æn­drin­ger­ne på et hold, der bå­de spil­ler og stil­ler an­der­le­des op end un­der Morten Ol­sens 15 år lan­ge pe­ri­o­de i dansk fod­bolds vig­tig­ste og mest om­tal­te træ­ner­sæ­de.

Trods det sur- sø­de ele­ment er om­ver­de­nen ge­ne­relt glad for Åge Ha­rei­de og hans før­ste ot­te da­ge i spid­sen for det dan­ske lands­hold. Men hvor­dan op­le­ver de cen­tra­le skik­kel­ser på hol­det nord­man­dens en­tré på den sto­re rød­hvi­de sce­ne? BT har bedt land­stræ­ne­ren selv og tre ud­valg­te nøg­le­spil­le­re på det dan­ske lands­hold eva­lu­e­re Åge Ha­rei­des før­ste kor­te pe­ri­o­de i job­bet. MIDT­BA­NE­SPIL­LER » DER ER RIG­TIG

» EN­GA­GE­MENT.

den har væ­ret rig­tig god. Vi er go­de, når vi er bedst, men vi har sta­dig ar­bej­de at gø­re. Det er helt na­tur­ligt, at vi har det. «

bed­re end for­ven­tet, og jeg sy­nes, kva­li­te­ten er god hos de dan­ske spil­le­re. Den før­ste kamp var me­get vig­tig for os, for at vi kun­ne kø­re trup­pen end­nu bed­re sam­men og ar­bej­de med de prin­cip­per, vi ved, vi vil bru­ge. «

vig­tigt, at vi bli­ver be­kendt med hin­an­den. Det kan godt væ­re, der sker æn­drin­ger på midt­ba­nen el­ler frem­me i an­gre­bet, men vi vil al­tid ha­ve de sam­me skift . Det, tror jeg, er vig­tigt for at ska­be et hold. Det er det, vi skal. Vi skal ska­be et hold – og vi skal gø­re det hur­tigt. «

og ny le­der un­der Ha­rei­de: sto­re mu­lig­he­der. De spil­le­re, vi har, pas­ser godt til den spil­lestil, Åge ger­ne vil ha­ve. Men det er og­så nyt. Jeg har al­drig spil­let med tre mand i for­sva­ret og så fl yden­de en for­ma­tion, som vi spil­ler med. Så jeg hå­ber og­så, at der er lidt tå­l­mo­dig­hed ude­fra. Det bli­ver vi i hvert fald nødt til at ha­ve. Det kræ­ver hårdt ar­bej­de, men jeg ser go­de per­spek­ti­ver i det. «

Det er det ord, der be­skri­ver Ha­rei­de bedst. Det er me­get sjovt at væ­re til bå­de hans tak­tik­mø­der og de me­re ge­ne­rel­le mø­der. De star­ter i en me­get lav to­ne og en­der tit me­get højt, norsk og skar­pt. Det ken­der jeg jo til. Han har gi­vet et ind­tryk af at væ­re en­ga­ge­ret, og det, jeg har væ­ret mest over­ra­sket over at se fra en nord­mand, er, at han tæn­ker me­get po­si­tiv og off en­siv fod­bold. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.