Lidt surt

DA­NI­EL AG­GER KAS­PER SCHMEICHEL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MÅ­L­MAND » DET ER ME­GET

» DET ER AN­DER­LE­DES.

AN­FØ­RER PÅ

» JEG SY­NES,

» MA­VE­FOR­NEM­MEL­SEN ER GOD.

» SELV­FØL­GE­LIG

bå­de Morten Ol­sens og Åge Ha­rei­des lands­hold:

det har væ­ret po­si­tivt. Det var en lidt fe­brilsk start de før­ste to træ­nin­ger. Der kun­ne man godt se, at man­ge af de unge dren­ge vil­le ud over step­per­ne for at vi­se sig frem. Det tæ­rer nog­le gan­ge på kva­li­te­ten, når det skal gå lidt hur­ti­ge­re, end det ple­jer. Så der tænk­te jeg: Det her hol­der ik­ke. Det går for stærkt. Men si­den faldt det til ro, og­så for­di vi slog Island på den må­de, vi gjorde. Så jeg sy­nes egent­lig, at det har væ­ret nog­le rig­tig go­de da­ge, selv om jeg selv­føl­ge­lig ger­ne hav­de set et an­det re­sul­tat mod Skot­land. «

Set over det he­le har det væ­ret en po­si­tiv og god start. Åge er kom­met med nog­le go­de idéer og en god må­de at spil­le fod­bold på, hvor man og­så kig­ger på mod­stan­de­ren. Han kig­ger ik­ke kun på os, men age­rer og­så eft er, hvad mod­stan­de­ren gør. «

er det for­fri­sken­de. Men de ting, Ha­rei­de vil ha­ve ind, var al­drig sket, hvis ik­ke Morten al­le­re­de hav­de et hold på plads. Et hold af spil­le­re, der tør spil­le fod­bold. Hav­de Morten ud­ta­get nog­le helt an­dre spil­le­re, hav­de det hold, der nu er over­dra­get til Åge, al­drig væ­ret der. Så vi har sta­dig me­get at tak­ke Morten for. Nu skal Åge fø­re si­ne ide­er ud i li­vet, og det er dét, vi nu er gå­et i gang med. « og nøg­le­spil­ler på Ha­rei­des nye hold:

spæn­den­de. Vi har væ­ret me­get po­si­ti­ve om­kring alt, hvad der er sket i den her sam­ling, og vi glæ­der os al­le­re­de til næ­ste gang. Der er man­ge ting, der er an­der­le­des. Det er en an­den må­de at tæn­ke på. Det er det sam­me, hvis du er i en klub. Får du en ny træ­ner, har han si­ne eg­ne idéer og tan­ker om, hvor­dan dag­lig­da­gen og træ­nin­gen skal hæn­ge sam­men. Det er det sam­me her. «

Men på en god må­de. Vi er et ’ work in progress’, som man si­ger på en­gelsk, og der er et sty kke tid, til vi skal ud i kam­pe, der tæl­ler. Det er godt, for vi skal ha­ve me­get på plads, in­den vi be­gyn­der på det. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.