TV3- boss un­drer sig over Brønd­by

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KON­FLIKT

TV3 Sports re­dak­tions­chef, Kim Mik­kel­sen, er ik­ke helt til­freds med Brønd­by før ve­s­tegns­klub­bens su­per­liga- op­gør mod FC Midtjyl­land på søn­dag. Søn­dag er nor­malt ugens høj­de­punkt, når det kom­mer til sto­re sports­be­gi­ven­he­der. Og den kom­men­de søn­dag er be­stemt in­gen und­ta­gel­se, hvor der er mas­ser af saft ige sports­op­le­vel­ser på me­nu­en. Men det har skabt pro­ble­mer for TV3 Sport.

For mens Su­per­liga­en igen rul­ler eft er lands­holds­pau­sen, er Ke­vin Magnus­sen og­så i ak­tion igen, når der skal kø­res For­mel 1 i Ba­hrain. Pro­ble­met for tv- ka­na­len lig­ger i, at For­mel 1- grand­prixet be­gyn­der klok­ken 17, og først er fær­dig om­kring klok­ken 19.

Alt imens går su­per­liga- kam­pen mel­lem FC Midtjyl­land og Brønd­by i gang klok­ken 18. Og det du­er ik­ke, når man vil ha­ve fl est mu­li­ge se­e­re.

Der­for send­te sport­ska­na­len i fe­bru­ar en an­mod­ning til Di­vi­sions­for­e­nin­gen om at fl yt­te kam­pen til klok­ken 19 for at kun­ne vi­se beg­ge be­gi­ven­he­der uden over­lap. Af­sla­get tik­ke­de ind for et par uger si­den. Og det un­drer man sig over hos TV3 Sport.

» Vi hav­de via Di­vi­sions­for­e­nin­gen spurgt om at fl yt­te kam­pen til klok­ken 19 med det sig­te at gi­ve dan­sker­ne to be­gi­ven­he­der, de rig­tigt ger­ne vil se uden at skul­le væl­ge imel­lem dem. Det sag­de Brønd­by så nej til, mens Midtjyl­land sag­de ja, « si­ger re­dak­tions­chef Kim Mik­kel­sen til BT og ud­dy­ber:

» For­kla­rin­gen, vi fi k fra Brønd­by, var, at det var på grund af nog­le fans, der ik­ke kun­ne kom­me hjem eft er kam­pen. « den se­ne kamp om søn­da­gen klok­ken 19. Da hør­te jeg ik­ke no­get om, at det var et pro­blem. Jeg sy­nes, det er ær­ger­ligt, men pri­mært for­di der er man­ge, der ik­ke kan se de to be­gi­ven­he­der, for­di de over­lap­per. Men jeg må in­drøm­me, jeg har svært ved at for­stå, hvor­for det ik­ke kun­ne la­de sig gø­re. « Fans skal skå­nes Kom­mu­ni­ka­tions­chef i Brønd­by, Christian Schultz, be­kræf­ter, at Brønd­by har sagt nej tak til at fl yt­te kam­pen. Ude­luk­ken­de for at skå­ne klub­bens fans, for­tæl­ler han.

» Man­ge gan­ge fø­les vo­res ude­ba­ne­kam­pe og­så som hjem­me­ba­ne­kam­pe på grund af den sto­re vo­ka­le op­bak­ning. Sport­s­ligt er det der­for vig­tigt for os at kun­ne møn­stre fl est mu­li­ge fans, da de uden tvivl løft er os. «

» Vo­res med­rej­sen­de fans til FC Midtjyl­land- kam­pen vil­le ved et se­ne­re kamp­tids­punkt sam­ti­dig ha­ve me­get svært ved at kom­me hjem fra Her­ning. Og ved en se­ne­re an­komst i kø­ben­havns­om­rå­det vil­le der li­ge­le­des her væ­ret me­get be­græn­se­de mu­lig­he­der for at kom­me det sid­ste styk­ke hjem for man­ge af vo­res fans. Det, me­ner vi, ik­ke er fair over for vo­res fans, som i for­vej­en of­rer mas­ser af tid og pen­ge på at væ­re en del af klub­ben, « ly­der det i en sms­be­sked til BT.

» Da al­le har et øn­ske om at få fl est mu­li­ge tilsku­e­re på sta­dion, er der i for­vej­en en aft ale imel­lem klub­ber­ne i Alka Su­per­liga­en og ret­tig­heds­ha­ver­ne om, at den se­ne kamp om søn­da­gen spil­les klok­ken 18 og ik­ke klok­ken 19 som i tid­li­ge­re sæ­so­ner. Jo fl ere fans på sta­dion, jo bed­re stem­ning og op­le­vel­ser gi­ver det. Der­med bli­ver det og­så bed­re tv for ret­tig­heds­ha­ve­re, « til­fø­jer Schultz om klub­bens be­slut­ning.

BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra FC Midtjyl­land ved­rø­ren­de de­res ac­cept af en kamp­fl yt­ning.

Så op­gø­ret mel­lem FC Midtjyl­land og Brønd­by spil­les fort­sat klok­ken 18 i Her­ning søn­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.