MO­TOR- PA­VEN SKAL HJÆL­PE KEV MAG O

Nav­net er Ma­rio Il­li­en. Og det al­dren­de schweizi­ske mo­tor­ge­ni skal i den­ne sæ­son hjæl­pe Re­nault og Ke­vin Magnus­sen frem i fel­tet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SCOOP

Ma­rio Il­li­en fi k ik­ke just for­ud­sæt­nin­ger­ne for en strå­len­de kar­ri­e­re in­den for mo­tor­sport foræ­ren­de. Da han var seks år gam­mel blev al bilsport for­budt i hjem­lan­det Schweiz. Det var al­pelan­dets øje­blik­ke­li­ge re­ak­tion på den fryg­te­li­ge tra­ge­die ved 1955- ud­ga­ven af Le Mans, hvor 83 tilsku­e­re og en en­kelt kø­rer blev dræbt. Me­re end 120 men­ne­sker blev sår­e­de. Han er mo­tor­spor­tens pa­ve. Han kan ba­re lidt me­re end de an­dre. Som Mes­si og Ro­nal­do in­den for fod­bold

Men selv om lil­le Ma­rio ik­ke i dag­lig­da­gen kun­ne se, lug­te el­ler hø­re dæk­stum­per­ne bli­ve brændt af på lan­dets ra­cer­ba­ner, blev han al­li­ge­vel bidt af mo­tor­sport.

Så me­get at in­ge­ni­ø­ren i dag, 65 år gam­mel, be­trag­tes som en af de mest ly­sen­de stjer­ner in­den for sit felt, mo­tor­kon­struk­tion. Hvil­ket ik­ke mindst vil kom­me Ke­vin Magnus­sen til go­de i co­me­ba­ck­sæ­so­nen hos Re­nault. Det fran­ske For­mel 1- team har i år ind­ledt et sam­ar­bej­de med schweize­ren og hans fi rma, Il­mor, hvil­ket ger­ne skal sen­de de gu­le Re­nault- ra­ce­re frem i fel­tet.

» Han er mo­tor­spor­tens pa­ve, « som den tid­li­ge­re ra­cer­kø­rer Jo­hn Ni­el­sen be­teg­ner Ma­rio Il­li­en:

» Han kan ba­re lidt me­re end de an­dre. Som Mes­si og Ro­nal­do in­den for fod­bold, « si­ger Jo­hn Ni­el­sen.

Og som den ar­gen­tin­ske og po­rtu­gi­si­ske fod­bold­spil­ler har Ma­rio Il­li­en des­u­den mas­ser af hånd­gri­be­li­ge be­vi­ser på si­ne ev­ner.

Især i den ame­ri­kan­ske In­dycar- se­rie har hans mo­to­rer sko­v­let grand­prix- sej­re og sam­le­de mester­ska­ber ind. Og­så på van­det har bå­d­mo­to­rer fra ll­mor gen­nem ti­den gi­vet fart til fl ere ver­dens­mester­ska­ber.

Men og­så i For­mel 1. Da Mer­ce­des for før­ste gang vend­te til­ba­ge til mo­tor­sport og For­mel 1 eft er Le Mans- tra­ge­di­en i 1955 ( der var den igen) ske­te det små 40 år se­ne­re i et sam­ar­bej­de med Ma­rio Il­li­en og Il­mor.

Få år se­ne­re – i 1998- 99 – blev Mi­ka Häk­ki­nen dob­belt ver­dens­me­ster med en Mer­ce­des­mo­tor i sin McLa­ren. Gen­star­te­de Mer­ce­des Og nu er det alt­så Re­nault, det ny­der godt af Ma­rio Il­li­ens sto­re kom­pe­ten­cer. Som den tid­li­ge­re ra­cer­kø­rer og nu­væ­ren­de Sky Sports- kom­men­ta­tor Jo­hn­ny Her­bert vur­de­re­de, da sam­ar­bej­det faldt på plads:

» Han er en me­get klog mand, som har pro­du­ce­ret nog­le rig­tigt go­de mo­to­rer, og han var selv­føl- ge­lig med til at gen­star­te Mer­ce­des, og vi ved vist al­le, hvor godt det er endt med at bli­ve, « si­ger Jo­hn­ny Her­bert:

» Så jeg tror, at sam­ar­bej­det med Re­nault kun vil gø­re hol­det stær­ke­re. Hans knowhow og de­res knowhow vil gø­re he­le pak­ken stær­ke­re. « Psy­ko­lo­gisk krigs­før­sel Som man­ge aspek­ter­ne ved For­mel 1 er det dog en dyb hem­me­lig­hed, hvad der egent­ligt fo­re­går på hol­de­nes fa­brik­ker.

Og alt­så og­så hvad Ma­rio Il­li­ens egent­li­ge rol­le er.

Sam­ar­bej­det med Re­nault blev så småt ind­ledt i 2015, og Re­nault- boss Cy­ril Abi­te­boul har kun for­talt, at den schweizi­ske in­ge­ni­ør skal ’ ud­vi­de den tek­ni­ske ka­pa­ci­et, så vi hur­ti­ge­re kan kom­me på ni­veau med de an­dre’.

Mod slut­nin­gen af 2015 blev det dog un­der­stre­get fra den fran­ske mo­tor­fa­bri­kant, at man ik­ke hav­de im­ple­men­te­ret et ene­ste af Ma­rio Il­li­ens for­slag i tea­mets For­mel 1- mo­tor.

Al­li­ge­vel er sam­ar­bej­det alt­så ble­vet ud­vi­det til at om­fat­te 2016- sæ­so­nen.

» Der er jo og­så en del psy­ko­lo­gisk krigs­fø­rel­se over det. Re­nault vil selv­føl­ge­lig al­drig in­drøm­me, at han kom­mer med en god ide. Dem vil de jo ger­ne selv kom­me med. De er selv­føl­ge­lig me­get op­mærk­som­me på ik­ke at ta­be an­sigt i en sæ­son, hvor de ven­der til­ba­ge til For­mel 1 som fa­brik­s­team, « si­ger Jo­hn Ni­el­sen.

» Men det vil om­vendt og­så hol­de Re­nault op­pe på dup­per­ne, for de ved jo, at der er én, der si­de- lø­ben­de ud­vik­ler på de­res egen mo­tor. Så det vil uden tvivl be­ty­de me­get for ud­vik­lin­gen al­le­re­de i år.

en tid­li­ge­re ra­cer­kø­rer har ved en­kel­te lej­lig­he­der mødt den schweizi­ske mo­tor­pa­ve.

» Han vir­ker me­get til­for­la­de­lig og fre­de­lig, men han le­ver jo nok i en lidt an­den ver­den end os an­dre. Så­dan er det nok med så­dan nog­le ge­ni­er. Han la­der til at tæn­ke me­get an­der­le­des og ik­ke mindst at tæn­ke me­get på ud­vik­lin­gen af mo­to­rer­ne, « si­ger Jo­hn Ni­el­sen. Grad­vi­se frem­skridt Al­le­re­de ved sæ­so­nens før­ste grand­prix præ­ste­re­de Re­nault­mo­to­ren fak­tisk bed­re end for­ven­tet. Det re­sul­te­re­de i 11.- og 12.- plad­ser til Jo­ly­on Pal­mer og Ke­vin Magnus­sen. Mens Red Bull, der og­så har Re­nault- mo­tor, kun­ne se Da­ni­el Ric­ci­ar­do kø­re ind på en sjet­te­plads.

Selv ud­ta­ler Ma­rio Il­li­en sig ik­ke oft e. In­den sæ­so­nen sag­de han dog om Ke­vin Magnus­sens Re­nault- mo­tor:

» Vi vil kom­me til at se grad­vi­se frem­skridt, men jeg hå­ber al­le­re­de, at det kan ses fra før­ste løb. Vi har mu­lig­hed for at æn­dre en hel mas­se, men nu må vi se, hvad vi i vir­ke­lig­he­den kan nå i den be­græn­se­de tid, der er til rå­dig­hed, « lød det tid­li­ge­re på året fra Ma­rio Il­li­en til ty­ske Au­to Mo­tor und Sport.

PS: I øv­rigt er der sta­dig ik­ke kørt et mo­tor­løb i Schweiz si­den 1955. Det har Ma­rio Il­li­ens suc­ces trods alt ik­ke æn­dret på ( - men der arbejdes på at få et For­mel E- grand­prix til lan­det i 2016 el­ler 2017). Det er no­get af et scoop, Re­nault har gjort ved at sam­ar­bej­de med Ma­rio Il­li­en. Han er et ikon in­den for bran­chen. Nu har de to in­stan­ser, der ud­vik­ler på mo­to­ren og ud­veks­ler in­for­ma­tion. Det kan kun en­de rig­tigt po­si­tivt Bo Baltzer, sport­s­chef i Dansk Au­to­mo­bil Sports Uni­on

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.