Abort­straf gi­ver Trump mod­vind

BT - - NYHEDER -

Trump er i en svær pe­ri­o­de. Han har sagt nog­le vir­ke­lig mær­ke­li­ge ting den se­ne­ste tid, og me­nings­må­lin­ger­ne er be­gyndt at dyk­ke

VALG I USA ting den se­ne­ste tid, og me­nings­må­lin­ger­ne er be­gyndt at dyk­ke. Han har tid­li­ge­re sagt, at han vil­le kun­ne stå på 5th Ave­nue og sky­de én, og så vil­le væl­ger­ne sta­dig stem­me på ham. Det er ik­ke læn­ge­re rig­tigt. «

På tirs­dag er der pri­mær­valg i Wi­scon­sin, hvor det kan bli­ve af­gjort, hvem der bli­ver re­pu­bli­ka­ner­nes præ­si­dent­kan­di­dat, vur­de­rer bå­de Trump og hans ri­va­ler.

Som en gnist fi k abortud­ta­lel­sen kri­tik til at fl am­me op fra bå­de re­pu­bli­ka­ne­re, de­mo­kra­ter, abort­mod­stan­de­re og abort­til­hæn­ge­re.

An­ti- abort­grup­pen March for Li­fe meld­te straks ud, at den øn­sker, at kvin­der ’ over­ve­jer vej­en til hel­bre­del­se, ik­ke straf’.

» At væ­re pro- li­fe ( imod abort) be­ty­der at vil­le det bed­ste for mo­de­ren og bar­net. Kvin­der, som væl­ger abort, gør det oft e i des­pe­ra­tion og for­try­der der­på be­slut­nin­gen. In­gen pro- li­fer vil­le no­gen­sin­de øn­ske at straff e en kvin­de, som har truff et en så­dan be­slut­ning. Det er fuld­stæn­dig imod, hvad vi står for, « si­ger Je­an­ne Marci­ni fra March for Li­fe.

Re­pu­bli­ka­ner­ne er imod abort. Par­ti­et for­sø­ger at und­gå at kri­mi­na­li­se­re kvin­den, for­di det bli­ver svæ­re­re at fø­re kampag­ne for abort­mod­stand, hvis gravi­de kvin­der sen­des i fængsel. Trak ud­ta­lel­se til­ba­ge Ad­skil­li­ge ti­mer eft er Trumps ud­ta­lel­se fulg­te en er­klæ­ring fra hans stab, hvor Trump gør klart, at kun dén, som ud­fø­rer abor­ten, skal straf­fes. Ik­ke kvin­den.

Trump er ge­ne­relt upo­pu­lær blandt de kvin­de­li­ge væl­ge­re, har haft kon­tro­ver­ser med kend­te kvin­der og har talt ned­sæt­ten­de om blandt an­dre tid­li­ge­re præ­si­dent­kan­di­dat Car­ly Fi­o­r­i­na og tv- vær­ten Me­gyn Kel­ly, som er højt el­sket.

» Det er vir­ke­lig stupidt, det her. De kvin­de­li­ge væl­ge­re ha­der ham i for­vej­en. Han har sagt så me­get ånds­svagt om kvin­der gen­nem ti­den, « si­ger USA- ana­ly­ti­ker Mads Fug­le­de.

66 pro­cent af de kvin­de­li­ge væl­ge­re bry­der sig ik­ke om Trump iføl­ge en me­nings­må­ling fra Reu­ters/ Ipsos fra marts. Der ´ skal væ­re en form for straf

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.