Drøm­melå­net ven­der til­ba­ge

BT - - NYHEDER - 4.030 kr. 1.545.000 kr. 2,5% 3.780 kr. 1.416.000. 2.550 kr. 1.588.000 kr. 2,5% 2.000 kr. 1.468.000.

Ren­te

Sam­let

ØKO­NO­MI

Sam­let be­spa­rel­se: 129.000 kr.

Ren­te

Sam­let tio­ner den la­ve­ste i 11 må­ne­der. Det be­ty­der, at bo­li­ge­je­re kan spa­re fl ere hund­re­de kro­ner på den må­ned­li­ge ydel­se og slip­pe over 100.000 kro­ner bil­li­ge­re i he­le lå­nets lø­be­tid. Kan be­ta­le sig for rig­tig man­ge Man­ge nå­e­de at kon­ver­te­re til et bil­li­ge­re lån, da ren­ten sid­ste for­år var hi­sto­risk lav, men iføl­ge Nor­dea er der sta­dig fast­for­ren­te­de lån med en ren­te på 3,5 pro­cent el­ler der­over for 157 mil­li­ar­der kro­ner. Langt de fl este af lå­ne­ne til­hø­rer al­min­de­li­ge bo­li­ge­je­re, og for stør­ste­delen er der man­ge pen­ge at spa­re ved skift e til det nye lån på 2,5 pro­cent.

» Ren­te­ni­veau­et er ex­cep­tio­nelt, og i et hi­sto­risk per­spek­tiv er en fast ren­te på 2,5 pro­cent et drøm­melån. Jo stør­re lå­net er, des fl ere pen­ge er

Sam­let be­spa­rel­se: 120.000 kr. der at spa­re ved en kon­ver­te­ring, så det er klart værd at over­ve­je, « si­ger Nor­deas bo­li­gø­ko­nom Li­se Nytoft Berg­mann.

Ren­ten på 2,5 pro­cent, og så­gar 2 pro­cent sid­ste år, er den la­ve­ste no­gen­sin­de i de 200 år, re­al­kre­dit­lå­ne­ne har ek­si­ste­ret. Der­for an­be­fa­ler hun al­le, der be­ta­ler 3,5 pro­cent i ren­te, ’ kraft igt at over­ve­je at skift e bo­lig­lån’. Bo­li­gø­ko­no­mens tom­mel­fi nger­re­gel er, at det kan be­ta­le sig at læg­ge lå­net om, hvis man har en ren­te på 3,5 pro­cent el­ler der­over, har lån for mini­mum en halv mil­li­on og ik­ke har fl yt­te­pla­ner det næ­ste par år.

Der er fl ere år­sa­ger til, at ren­ten si­den ju­ni må­ned grad­vist er krav­let nedad.

Li­se Nytoft Berg­mann pe­ger blandt an­det på den la­ve dan­ske og eu­ro­pæ­i­ske in­fl ation og Den Eu­ro­pæ­i­ske Cen­tral­banks op­køb af obligationer som for­kla­ring.

For at hæ­ve in­fl atio­nen, så den igen kom­mer op i nær­he­den af 2 pro­cent, bli­ver ren­ter­ne sæn­ket, og når eft er­spørgs­len på obligationer vok­ser, så sti­ger kur­sen. Jo stør­re lå­net er, des fl ere pen­ge er der at spa­re ved en kon­ver­te­ring

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.