Bel­gi­en ta­ger imod FBI- hjælp til eft er­forsk­ning

BT - - NYHEDER -

SKØN­HED er hun sta­dig et godt brand. Det me­ner Ja­cque­li­ne Fri­is- Mik­kel­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for mo­del­bu­reau­et Unique Mo­dels. Hun på­pe­ger, at nog­le in­ter­na­tio­na­le ’ high end’ mær­ker de se­ne­re år har brugt fl ere mod­ne mo­del­ler i kampag­ner for blandt an­det skøn­heds­pro­duk­ter.

» Der er al­tid plads til smuk­ke kvin­der uan­set al­der, og i in­ter­na­tio­na­le kampag­ner ser man en ten­dens til, at og­så æl­dre mo­del­ler pry­der mo­de­ver­de­nen, « si­ger mo­del- di­rek­tø­ren.

Renée Toft Si­mon­sen lag­de egent­lig mo­delkar­ri­e­ren på hyl­den, da hun var midt i 30er­ne. Den al­der, hvor de fl este mo­del­ler stop­per. I ste­det valg­te hun at læ­se psy­ko­lo­gi. Se­ne­re har hun ud­gi­vet fl ere bø­ger, blandt an­det den po­pu­læ­re bør­ne­bogs- se­rie om Kar­la. Og hun kan og­så skri­ve fi lm­ma­nuskript- for­fat- ter på cv’et eft er fi lma­ti­se­rin­gen af ’ Iq­bal og den hem­me­li­ge op­skrift ’. Nu er hun som 50- årig ble­vet mo­del for Dansk Su­per­mar­keds tøj­mær­ke sam­men med dat­te­ren fra sit før­ste æg­te­skab med fi ske­kon­ser­ve­s­di­rek­tø­ren Kri­sti­an Sand­vad. Co­me­ba­ck i en mo­den al­der Renée Toft Si­mon­sen er ik­ke den ene­ste top­mo­del, der har gjort co­me­ba­ck i en mo­den al­der. Det sam­me har 47- åri­ge He­le­na Chri­sten­sen, der tid­li­ge­re har væ­ret mo­del for lin­ge­ri­fi rma­et Vi­cto­ri­as Secret. For ba­re tre år si­den var hun bå­de de­sig­ner og mo­del for sin egen lin­ge­ri­kol­lek­tion for un­der­tøjs­fa­bri­kan­ten Tri­umph.

Ja­cque­li­ne Fri­is- Mik­kel­sen for­tæl­ler, at de to su­per­model­ler fra 80er­ne og 90er­ne fort­sat er eft er­s­purg­te:

» Ud­over at væ­re me­ga lækre, er De ud­strå­ler me­re end ba­re at væ­re smuk­ke bå­de He­le­na og Renée hand­le­kraf­ti­ge og selv­stæn­di­ge kvin­der. De ud­strå­ler me­re end ba­re at væ­re smuk­ke, og jeg kun­ne fo­re­stil­le mig, at det er det brand, man som kun­de kø­ber, « si­ger hun.

Ja­cque­li­ne Fri­is- Mik­kel­sens eget mo­del­bu­reau har den 70- åri­ge skøn­hed Gret­he Kas­per­sen i stald. Selv­om al­der­s­præ­si­den­ten for længst har pas­se­ret 30er­ne, får hun sta­dig til­budt bå­de fo­tos­hoots og mo­de­l­op­ga­ver på catwal­ken.

Det er ik­ke kun mo­del­ler­ne, der hol­der sig godt, me­ner Ja­cque­li­ne Fri­is- Mik­kel­sen. Og­så blandt ’ al­min­de­li­ge’ kvin­der ser hun man­ge skøn­he­der i den mod­ne al­ders­grup­pe:

» Man­ge kvin­der mel­lem 30 og 60 er fan­ta­stisk lækre. De er me­re be­vid­ste om at le­ve sundt og hol­der sig bed­re, så bar­ren er sat højt i dag. «

U SA har sendt eks­per­ter fra for­bund­spo­li­ti­et FBI til Bruxelles, hvor de skal bi­stå bel­gi­ske myn­dig­he­der med at nå til bunds i eft er­forsk­nin­gen af an­gre­be­ne 22. marts .

» Vi de­ler in­for­ma­tio­ner og eft er­ret­nin­ger med Bel­gi­en, da det har for­bin­del­se til ter­ror, « si­ger sik­ker­heds­rå­d­gi­ver Ben Rho­des i Det Hvi­de Hus i Was­hin­g­ton.

An­gre­be­ne mod luft hav­nen Za­ven­tem og me­tro­sta­tio­nen Ma­el­be­ek ko­ste­de 32 of­re li­vet. Des­u­den dø­de tre selv­mord­s­bom­be­re i de ko­or­di­ne­re­de an­greb.

Iføl­ge Rho­des ven­tes den bel­gi­ske in­den­rigs­mi­ni­ster at skul­le drøft e sam­ar­bej­det med den ame­ri­kan­ske justits­mi­ni­ster Lo­ret­ta Lynch på et top­mø­de om atomsik­ker­hed i Was­hin­g­ton i lø­bet af den­ne uge. Det kom frem for­le­den, at FBI hav­de ad­va­ret Hol­land om to af de tre selv­mord­s­bom­be­re seks da­ge før an­gre­be­ne i Bruxelles. Den­ne in­for­ma­tion blev iføl­ge Hol­lands re­ge­ring vi­de­re­bragt til Bel­gi­en da­gen eft er. Bel­gi­ske myn­dig­he­der hæv­der, at de al­drig fi k den.

FBI sat­te i sep­tem­ber 2015 den ene bom­be­mand, Ibra­him El Ba­kra­oui, på en over­våg­nings­li­ste over per­so­ner, der kun­ne ha­ve el­ler kun­ne ud­vik­le for­bin­del­se til ter­r­o­ris­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.