Ca­na­da ivrig for at hjæl­pe sy­re­re på fl ugt

BT - - NYHEDER -

C ana­da har be­slut­tet at ta­ge imod yder­li­ge­re 10.000 sy­ri­ske fl ygt­nin­ge, op­ly­ste lan­dets mi­ni­ster for mi­gra­tion Jo­hn McCal­lum un­der et be­søg i Tys­kland i går. Det nor­da­me­ri­kan­ske land har ta­get imod 25.000 sy­re­re de se­ne­ste må­ne­der.

McCal­lum mød­tes i går med blandt an­dre den ty­ske in­den­rigs­mi­ni­ster Thomas de Maizière. Net­op Tys­kland har ta­get imod fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter i en helt an­den stør­rel­ses­or­den. Ale­ne sid­ste år kom fl ere end en mil­li­on men­ne­sker til lan­det, hvil­ket dog ik­ke er ens­be­ty­den­de med, at de vil få asyl i lan­det.

Da Ca­na­das li­be­ra­le re­ge­ring kom til mag­ten sid­ste år, var det med løft er om at by­de fl ere sy­ri­ske fl ygt­nin­ge vel­kom­men. Fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner og et stort an­tal pri­vat­per­so­ner har meldt sig med lyst til at hjæl­pe de men­ne­sker, som fl yg­ter fra kri­gen i Sy­ri­en. Mod­sat i Eu­ro­pa, hvor fl ygt­nin­ge­strøm­men har med­ført en na­tio­na­li­stisk bøl­ge, er mod­ta­gel­sen af sy­re­re i Ca­na­da iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters sket uden den kon­se­kvens.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.