Helt uac­cep­ta­belt

BT - - NYHEDER -

FOR­AR­GET

» Hvis jeg ik­ke hav­de få­et så me­get hjælp, så hav­de jeg be­gå­et selv­mord. Jeg tror ik­ke, der er no­gen, der kan kla­re pres­set. Man ved ik­ke, hvad det er, før man har op­le­vet det. «

Så­dan for­tal­te den kun 16- åri­ge sko­le­e­lev So­fie i går i dag­bla­det In­for­ma­tion, hvor hun har valgt at stå frem og for­tæl­le om sit livs ma­re­ridt. Den unge pige er ufri­vil­ligt ble­vet ho­ved­per­son i en se­xvi­deo, som si­den er ble­vet delt med ly­nets hast, så fle­re tu­sin­der sko­le­e­le­ver har set den. Iføl­ge So­fie var det fri­vil­ligt, at hun hav­de sex, men se­an­cen greb om sig, da hun blev over­ra­sket af fi­re ven­ner til den dreng, hun hav­de sex med. Og det re­sul­te­re­de alt­så i op­ta­gel­sen af vi­deo­en, som blev op­ta­get imod So­fies vil­je.

Hi­sto­ri­en om se­xvi­deo­en kom­mer i kølvan­det på Ra­dio24­syvs af­slø­rin­ger af, at der på fle­re gym­na­si­er nord for Kø­ben­havn i åre­vis har her­sket en kul­tur, hvor man har ud­stil­let ele­ver­nes se­xliv i sko­ler­nes slad­der­bla­de ned i de mest in­ti­me de­tal­jer. Langt, sejt træk Den om­fat­ten­de og til­sy­ne­la­den­de ukri­ti­ske de­ling af se­xvi­deo­en samt se­x­mob­nin­gen på gym­na­si­er­ne har for­ar­get un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by ( V). Hun me­ner, at der skal sæt­tes en stop­per for den kul­tur.

» Det her er ik­ke no­get, man lø­ser Det er usym­pa­tisk og uac­cep­ta­belt. Det er på nog­le om­rå­der ud­tryk for dår­lig op­dra­gel­se. Der­for lig­ger der bå­de et an­svar hos de unge i for­hold til at op­fø­re sig or­dent­ligt over­for hin­an­den, men og­så hos de an­dre, f. eks. de børn, der har delt den vi­deo Un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by med et knips. Det er et langt, sejt træk. Men det her er et tegn på, at vi er nødt til at ta­ge fat. Den ad­færd, vi ser, er fuld­stæn­dig uac­cep­ta­bel, « si­ger un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ren til BT.

Og hun har svært ved at skju­le sin vre­de.

» Det her er dybt kræn­ken­de. Og det kan øde­læg­ge de pi­ger og de dren­ge, der ud­sæt­tes for det - og de­res liv. Det har ek­stremt sto­re kon­se­kven­ser, « ly­der det fra El­len Tra­ne Nør­by.

Iføl­ge mi­ni­ste­ren skal der der­for sæt­tes ind over­for de unge, der skal læ­re om, hvad kon­se­kven­ser­ne er ved at de­le ting på net­tet. Des­u­den skal de unge ud­dan­nes bed­re i, hvor­dan de skal be­gå sig på de so­ci­a­le me­di­er.

» Vi bli­ver nødt til at gø­re op med den ung­dom­skul­tur, hvor der er nog­le, der sy­nes, at det er uskyl­digt, og at man kan gø­re det for sjov. Man er nødt til at sør­ge for, at de unge ved, at det med at sen­de og up­lo­a­de bil­le­der ik­ke er en uskyl­dig lil­le ting. Det har vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser. Som ud­gangs­punkt vil ting, der bli­ver up­lo­a­det til net­tet, lig­ge der for al­tid, « si­ger El­len Tra­ne Nør­by, der og­så har skre­vet en vred op­da­te­ring om sa­gen på sin fa­ce­book­pro­fil.

» Det er jeg og­så. Det er usym­pa­tisk og uac­cep­ta­belt. Det er på nog­le om­rå­der ud­tryk for dår­lig op­dra­gel­se. Der­for lig­ger der bå­de et an­svar hos de unge i for­hold til at op­fø­re sig or­dent­ligt over­for hin­an­den, men og­så hos de an­dre, f. eks. de børn, der har delt den vi­deo, « si­ger mi­ni­ste­ren, der og­så me­ner, at ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner­ne har et an­svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.