NY ROY­AL BOM­BE Mar­gret­he og Hen­rik i par­te­ra­pi

BT - - NYHEDER -

ÆGTESKABELIG KRI­SE der lig­ger i det eks­klu­si­ve Chail­lo­tPas­sy- Au­teu­il kvar­ter, hvor diskre­tion er en del af by­de­lens va­re­mær­ke. Har aft aler langt frem i ti­den At re­gent­par­ret har søgt hjælp uden­for Dan­marks græn­ser, og i sær­de­les­hed i Frank­rig, er for­stå­e­ligt nok. Fransk er prins­ge­ma­lens mo­der­s­mål, li­ge­som Dron­nin­gen ta­ler det fl yden­de. Og der­til kom­mer net­op diskre­tio­nen. I så svær en si­tu­a­tion, som re­gent­par­ret må for­modes at be­fi nde sig i, er det næ­sten umu­ligt at fo­re­stil­le sig, at et så­dant te­ra­pi­for­løb hav­de væ­ret mu­ligt at hol­de hem­me­ligt på hjem­me­ba­ne.

» De er kom­met på kli­nik­ken gen­nem fl ere må­ne­der, « af­slø­rer den ano­ny­me kil­de til BT, som har set fo­to­do­ku­men­ta­tion, der be­kræft er ud­sag­net.

Om det lyk­kes dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­rik at fi nde til­ba­ge til den ker­ne af stor kær­lig­hed, som al­tid har væ­ret ken­de­teg­nen­de for dem som par, må ti­den vi­se. Fo­re­lø­big har par­ret eft er si­gen­de la­vet af­ta­le frem til 1. april 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.