Læn­ge­re le­ve­tid får pen­sio­nen til at skrum­pe

BT - - NYHEDER -

PRI­VA­TØ­KO­NO­MI i op­spa­ring i dag vil få i om­eg­nen af 5.100 kr. om må­ne­den re­sten af li­vet, hvis pen­ge­ne går til en livsva­rig pen­sion. Det er mar­kant min­dre, end hvad en 65- årig i 1995 med en til­sva­ren­de ord­ning fi k. Den­gang gav en pen­sions­mil­li­on en må­ned­lig ud­be­ta­ling på 6.100 kr.

Det er for­vent­nin­gen, at den må­ned­li­ge ud­be­ta­ling fra den livsva­ri­ge pen­sion vil fal­de til 4.700 kr. i 2035, hvis den gen­nem­snit­li­ge le­ve­al­der fort­sæt­ter opad, vi­ser ATPs tal.

Det sva­rer alt­så sam­let set til, at frem­ti­dens pen­sio­ni­ster har 1.400 kr. min­dre at gø­re godt med på må­neds­ba­sis – på trods af at de har spa­ret præ­cis det sam­me op ved pen­sions­al­de­ren.

» Man skal væ­re op­mærk­som på, at de pen­ge, man har spa­ret op, skal stræk­kes over en læn­ge­re pe­ri­o­de, « si­ger Ul­la Schjødt Hansen, der er vi­ce­di­rek­tør i ATP.

Hun an­be­fa­ler, at man lø­ben­de tjek­ker sin op­spa­ring på Pen­sions­in­fo. dk.

» Det er en god idé, at man lø­ben­de føl­ger med i, hvad man får stil­let i ud­sigt af ens pen­sions­sel­skab. Hvis det er min­dre end, hvad man har fo­re­stil­let sig, så må man en­ten spa­re me­re op el­ler plan­læg­ge at gå se­ne­re på pen­sion. « Vi bli­ver æl­dre og æl­dre I 2015 var den gen­nem­snit­li­ge re­st­le­ve­tid for en 65- årig 19 år. Der er ta­le om et gen­nem­snit, da kvin­der le­ver læn­ge­re og mænd kor­te­re. Til­ba­ge i 1995 var en 65- årigs gen­nem­snit­li­ge re­st­le­ve­tid no­get la­ve­re, nem­lig i gen­nem­snit knap 16 år. I 2035 for­ven­tes den gen­nem­snit­li­ge re­st­le­ve­tid for en 65- årig at væ­re ste­get yder­li­ge­re til 21 år.

» Man skal for­hol­de sig til, at man kan få brug for en stør­re for­mue, når le­ve­al­de­ren sti­ger. Hvis ens be­hov bli­ver stør­re, skal man spa­re me­re op, « si­ger Bri­an Stjern­holm, der er pri­vat- øko­no­misk rå­d­gi­ver hos Uvil­di­ge. dk.

Han an­be­fa­ler at kom­me i gang med pen­sions­op­spa­rin­gen så tid­ligt som mu­ligt, så for­mu­en kan nå at vok­se sig stor.

» Det er vig­tigt, at man al­le­re­de som ung gør sig nog­le over­vej­el­ser om, hvil­ken til­væ­rel­se man ger­ne vil ha­ve som pen­sio­nist. Jo tid­li­ge­re, man be­gyn­der at spa­re op, de­sto me­re kan man få ud af ren­te- eff ek­ten. Husk dog på, at op­spa­rin­gen ik­ke nød­ven­dig­vis be­hø­ver at bli­ve sat ind på en pen­sions­kon­to, « si­ger Bri­an Stjern­holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.