Få mest ud af din pen­sions­op­spa­ring

Hvis du er langt fra pen­sions­al­de­ren ( 40- årig)

BT - - NYHEDER -

Er pen­sion det mest for­nuft ige for dig? » Vær op­mærk­som på, om man kan bru­ge pen­ge­ne me­re op­ti­malt. Er det f. eks. bed­re for dig at få be­talt din gæld af, så jeg er gæld­fri og har be­hov for en min­dre ind­tægt, når du går på pen­sion? Op­spa­ring be­hø­ver ik­ke, at væ­re en liv­ren­te- el­ler ra­te­pen­sion. Det kan og­så væ­re for­mu­er i en­ten mur­sten el­ler al­min­de­lig fri op­spa­ring. « Spar nok op » Der er sket et skift e over de se­ne­ste år, hvor fl ere og fl ere får en pen­sions­ord­ning via ar­bej­det. Hvis man kom­mer i gang med at ar­bej­de, når man er mel­lem 25 og 30 og har en pen­sions­ord­ning på ca. 15 pct., ser det for­nuft igt ud. Der er en tom­mel­fi nger­re­gel, der si­ger, at man skal reg­ne med en ind­tægt som pen­sio­nist, der sva­rer til 70- 80 pct. af ens nu­væ­ren­de ind­komst. « Start op­spa­ring i god tid » Jo tid­li­ge­re du be­gyn­der at spa­re op, de­sto me­re får du ud af det på grund af ren­te­eff ek­ten. Det er godt at sæt­te sig nog­le mål for, hvor stor for­mue, du ger­ne vil ha­ve som pen­sio­nist. « Sæt dig ik­ke for dyrt » Man­ge unge, der kø­ber hus, vil ger­ne ha­ve så me­get hus som mu­ligt og pres­ser nog­le gan­ge øko­no­mi­en. Men det kan væ­re en god idé at sik­re, at der er luft i øko­no­mi­en til at spa­re op ved si­den af. Det kan gi­ve no­get fl ek­si­bi­li­tet i el­ler spred­ning af for­mu­en - en­ten i form af hur­ti­ge­re af­vik­ling af gæl­den, el­ler ved f. eks. at in­ve­ste­re nog­le pen­ge i vær­di­pa­pi­rer. « Jo læn­ge­re tids­ho­ri­sont, de­sto stør­re ri­si­ko » Man kan til­la­de sig at ta­ge lidt me­re ri­si­ko på op­spa­rin­gen, når man har en lang tids­ho­ri­sont. Selv om der kan kom­me dyk på vær­di­pa­pir- mar­ke­der­ne, så er der stør­re chan­ce for, at tin­ge­ne ret­ter sig ind igen, hvis man har lang tid til pen­sions­al­de­ren. « Selv­stæn­di­ge. Hold øje med op­spa­rin­gen » Man­ge selv­stæn­di­ge ned­pri­o­ri­te­rer det at ind­be­ta­le til pen­sion, for­di de hel­le­re vil in­ve­ste­re pen­ge­ne i virk­som­he­den. Hvis virk­som­he­den ge­ne­re­rer en for­mue, som kan bru­ges som pen­sio­nist, er det o. k., men det er klart, at hvis der ik­ke op­byg­ges en for­mue , så er der et eft er­slæb. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.