Mistænkt ter­r­o­rist vil sam­ar­bej­de

BT - - NYHEDER -

Sa­lah Ab­des­lam, der mistæn­kes for at ha­ve del­ta­get i an­gre­bet i Paris 13. novem­ber, hvor 130 men­ne­sker blev dræbt, vil nu sam­ar­bej­de , for­tæl­ler hans bel­gi­ske ad­vo­kat iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

» Jeg kan be­kræft e, at han øn­sker at sam­ar­bej­de med de fran­ske myn­dig­he­der, « for­tæl­ler ad­vo­ka­ten Cedric Mois­se.

Sa­lah Ab­des­lam blev an­holdt 18. marts i Bruxel­les­by­de­len Mo­len­be­ek un­der en po­li­ti­ak­tion, hvor han sam­ti­dig blev skudt i be­net.

Fi­re da­ge eft er an­hol­del­sen af Ab­des­lam slog selv­mord­s­bom­be­re til i Bruxelles’ stør­ste luft havn, Za­ven­tem, og i et tog på me­tro­sta­tio­nen Ma­el­be­ek.

Sa­lah Ab­des­lam er ble­vet sat i for­bin­del­se med fl ere af ger­nings­mæn­de­ne bag an­gre­bet på den bel­gi­ske ho­ved­stad, der ind­til vi­de­re har ko­stet 32 li­vet og sår­et man­ge.

Den 26- åri­ge bel­gisk­fød­te fran­ske stats­bor­ger har si­den an­hol­del­sen sid­det fængs­let i by­en Brüg­ge og har hidtil næg­tet at ud­ta­le sig til eft er­for­sker­ne om an­gre­bet i Bruxelles. Men un­der en afh øring om an­gre­bet i Paris har han for­talt, at han hav­de i sin­de at spræn­ge sig selv i luft en på Frank­rigs na­tio­na­le sta­dion, Sta­de de Fran­ce, i Paris, men at han bak­ke­de ud i sid­ste øje­blik.

Senest i dag vil en dom­mer af­gø­re om, hvor­vidt Sa­lah Ab­des­lam skal ud­le­ve­res til Frank­rig fra Bel­gi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.