Ro­man­tisk fly­kaprer er et mon­ster

BT - - NYHEDER -

FOR­HOLD die iføl­ge Daily Mail, at der er en me­get god år­sag til, at hun ik­ke læn­ge­re er gift med Musta­fa.

Det for­hen­væ­ren­de par mød­tes i 1983, og de var gift i fem år. De fik tre børn sam­men, men for­hol­det var langt­fra ro­sen­rødt.

» Det kun­ne ik­ke væ­re min­dre sandt ( at han er ro­man­tisk, red.), og folks hold­ning vil­le væ­re an­der­le­des, hvis de kend­te hans san­de jeg. Vo­res æg­te­skab var et sandt hel­ve­de med trus­ler, tæv, tor­tur og frygt. Han vid­ste, hvor­dan man skul­le ska­be frygt og elen­dig­hed om sig. Han var en usta­bil og skræm­men­de per­son, « si­ger Ma­ri­na Pa­ra­s­chou i in­ter­viewet. Li­geg­lad med barns død Det sid­ste er må­ske del­vist ble­vet be­kræf­tet, da myn­dig­he­der­ne be­teg­ne­de man­den som ’ usta­bil’ ef­ter den seks ti­mer lan­ge fly­kapring.

Hun for­tæl­ler og­så, at eks­man­den var ar­bejds­løs, narko­man og vol­de­lig bå­de over for hende og par­rets børn, når han ik­ke fik pen­ge til sin narko­ti­ka. Narko­ti­ka, som han ik­ke selv hav­de råd til.

Ma­ri­na Pa­ra­s­chou blev kørt til luft­hav­nen i Lar­na­ca på Cy­pern, hvor eks­man­den hav­de tvun­get pas­sa­ger­fly­et til at lan­de. Hun for­tæl­ler og­så, hvor­dan Musta­fa an­gi­ve­ligt var fuld­stæn­dig li­geg­lad, da han fik at vi­de, at et af de­res fæl­les børn var om­kom­met i en ulyk­ke.

» Hvad ra­ger det mig?, « sag­de han an­gi­ve­ligt over te­le­fo­nen til hende.

» Jeg kan for­sik­re dig, at han al­drig har be­kym­ret sig om mig el­ler si­ne børn, « slut­ter hun.

Musta­fa er fo­re­lø­big va­re­tægts­fængs­let på Cy­pern i ot­te da­ge. Vo­res æg­te­skab var et sandt hel­ve­de med trus­ler, tæv, tor­tur og frygt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.