Nej, vi be­væ­ger os i den rig­ti­ge ret­ning

BT - - DEBAT - CHRIS PREUSS

ide­o­lo­gi­en ik­ke rø­get ud, men den er un­der pres i den tid, vi le­ver i. Vi er i en si­tu­a­tion, hvor man­ge ting har æn­dret sig i sam­fun­det. Vi ser den sto­re ind­van­dring og glo­ba­le tek­no­lo­gi­er, der kræ­ver nye svar fra po­li­ti­ker­ne. Nog­le gan­ge går de­res svar i den for­ker­te ret­ning, som når Ven­stre nu vil be­græn­se yt­rings­fri­he­den. Men i an­dre si­tu­a­tio­ner be­væ­ger vi os trods alt den rig­ti­ge vej, når vi prø­ver

at sæn­ke skat­ter­ne, så vi kan Som li­be­ral kan jeg

kon­kur­re­re me­re i ver­den, sav­ne, at vi ta­ler og når vi som ud­gangs­punkt

ik­ke for­by­der taxatje­ne­sten om, at der er plads til al­le,

Uber. og at li­be­ra­lis­me og­så

at vi op­hand­ler om to­le­ran­ce og

le­ver en kul­tur­kon­ser­va­tiv plad­sen til at væ­re sig selv bøl­ge i Dan­mark li­ge nu.

Men jeg abon­ne­rer ik­ke på Rasmus Bryg­gers de­fi ni­tion af li­ge­stil­ling, hvor han bli­ver ved med at ta­le om skjul­te so­ci­a­le strukturer, hvor jeg som li­be­ral tror på, at men­ne­sker er født som frie in­di­vi­der og ik­ke er bun­det af usyn­li­ge so­ci­a­le strukturer, som fe­mi­ni­ster og marxi­ster har de­fi ne­ret.

SOM UD­GANGS­PUNKT ER

li­be­ra­le ker­ne­vær­di­er i Ven­stre in­den for øko­no­mi og sund­hed. At man som li­be­ral pri­o­ri­te­rer ker­ne­vel­færd ved for ek­sem­pel at op­pri­o­ri­te­re sund­heds­væ­se­net, gi­ver valg­mu­lig­he­der og har en klar am­bi­tion om, at det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de gen­nem sænk­ning af bund­skat­ten, og dem, der læg­ger en ek­stra ind­sats, skal kun­ne be­hol­de fl ere af de­res pen­ge ved en sænk­ning af top­skat­ten.

VI SER DE

DET ER RIG­TIGT,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.