Atei­ster, fa­na­ti­ke­re og fol­kekir­ken

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Atei­stisk Sel­skab har ind­ledt en kampag­ne, hvor må­let er, at de vil på­vir­ke folk til at mel­de sig ud af fol­kekir­ken. De me­ner kort for­talt, at fol­kekir­ken sæl­ger den for­ker­te va­re, og mens re­sten af ver­den dis­ku­te­rer fa­na­tis­me og ter­ror, bru­ger de bå­de res­sour­cer og ener­gi på at over­be­vi­se be­folk­nin­gen om, at vi hver­ken har brug for kir­ken el­ler kri­sten­dom i Dan­mark. ATEI­STER­NE ER GE­NE­RELT ben­hår­de over­for kri­sten­dom­men, men gi­ver sjæl­dent is­lam og is­la­mis­me sam­me mod­spil og kri­tik. Et fæ­no­men, jeg og­så er stødt på hos nog­le ven­stre­o­ri­en­te­re­de, kul­tur­ra­di­ka­le for­fat­te­re af Car­sten Jen­sen- ty­pen og is­lam­for­ske­re, og det un­drer mig, for kir­ken har fak­tisk bi­dra­get po­si­tivt til det dan­ske sam­funds kul­tur og iden­ti­tet. Den har væ­ret en af grund­pil­ler­ne i op­byg­nin­gen af vo­res vel­færds­stat, og for­hol­det mel­lem stat og kir­ke har al­tid væ­ret præ­get af stør­re sam­spil end mod­spil. Der­i­mod har is­la­mi­ster og had­præ­di­kan­ter væ­ret med­vir­ken­de til fremvæk­sten af ek­stre­mis­me og ter­r­ortrus­ler her i lan­det, så fejl­en ved atei­ster­nes pri­o­ri­te­ring er til at få øje på. FOL­KEKIR­KEN ER ET stort ak­tiv for det dan­ske sam­fund, og den kan snildt bru­ges som ud­gangs­punkt til at lø­se nog­le af de ud­for­drin­ger, som vi ser, at mo­ske­er­ne har. Or­ga­ni­se­rer man for ek­sem­pel mo­ske­er­ne med et me­nig­heds­råd, vil an­sva­ret for de­res vir­ke væ­re pla­ce­ret hos de­mo­kra­tisk valg­te mus­li­mer. I fol­kekir­ken er et me­nig­heds­råd med til at an­sæt­te me­d­ar­bej­de­re og indstil­le præ­ster til le­di­ge stil­lin­ger. De er sam­ti­dig med til at ad­mi­ni­stre­re kir­kens fa­ste ejen­dom. Hav­de mo­ske­er­ne et me­nig­heds­råd, vil­le der med an­dre ord væ­re me­get me­re kon­trol med, hvad der fo­re­går – en kon­trol, som bli­ver ad­mi­ni­stre­ret af mus­li­mer­ne selv. DES­U­DEN ER FOL­KEKIR­KENS øko­no­mi gen­nem­sig­tig, hvil­ket mo­ske­er­nes ik­ke er. Det er pro­ble­ma­tisk, for­di det på glo­balt plan har vist sig, at den, der be­ta­ler, og­så be­stem­mer ide­o­lo­gi­en. Fol­kekir­ken har til­syn og kon­trol med præ­stens vir­ke, og hvis en præst plud­se­lig be­gyn­der at frem­sæt­te po­li­ti­ske el­ler ek­stre­mi­sti­ske hold­nin­ger fra præ­di­ke­sto­len, gri­ber bi­skop­pen ind. Det vil­le væ­re helt på sin plads at ind­fø­re sam­me kon­trol­in­stans over­for mo­ske­er­ne. NÅR ATEI­STER­NE SÅ be­gyn­der at rå­be op om fol­kekir­kens ubru­ge­lig­hed og oven i kø­bet går ud og mis­sio­ne­rer for, at man skal mel­de sig ud, må jeg ta­ge mig til ho­ve­d­et. Na­ser Kha­der, Er det okay at gå på kom­pro­mis med yt­rings­fri­he­den for at stop­pe dem, der præ­di­ker had? Det pro­vo­ke­rer mig fak­tisk så me­get, at jeg kun­ne bli­ve fri­stet til at mel­de mig ind i fol­kekir­ken, hav­de jeg væ­ret døbt. For mig er det helt i or­den at ha­ve en hold­ning, men man skul­le hel­le­re fy­re sit kr­udt af på at brem­se fa­na­ti­ke­re frem for at vil­le luk­ke en in­stans, som fak­tisk har en god funk­tion i sam­fun­det og som er en del af den dan­ske kul­tu­rarv. År­sa­gen til atei­ster­nes un­der­li­ge pri­o­ri­te­ring lig­ger desvær­re nok ved, at det er nem­me­re og me­re trygt at an­gri­be en harm­løs fol­kekir­ke end at ta­ge kam­pen op mod ud­bre­del­sen af fa­na­tis­me og ek­stre­mis­me.

PA­NE­LET År­sa­gen til atei­ster­nes un­der­li­ge pri­o­ri­te­ring lig­ger desvær­re nok ved, at det er nem­me­re og me­re trygt at an­gri­be en harm­løs fol­kekir­ke end at ta­ge kam­pen op mod ud­bre­del­sen af fa­na­tis­me og ek­stre­mis­me

DET ER GODT at ha­ve en hold­ning, men det er al­tid pro­ble­ma­tisk, når nog­le ta­ger pa­tent på sand­he­den og - sovset ind i sin egen over­fl adi­ske ar­gu­men­ta­tions­fø­ring - ik­ke læn­ge­re kan se tin­ge­ne i et rum­me­ligt for­mat. Atei­ster­ne tror, at de ik­ke tror på no­get, men det er rent ud sagt no­get vrøvl – især når man for­sø­ger at på­vir­ke folk til at tro, som man selv gør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.