Tv- stjer­ne: Jeg trø­ste­spi­ste og blev fed

BT - - NYHEDER -

Det in­ter­na­tio­na­le me­die The Lad Bib­le er krø­bet til kor­set og har und­skyldt, at de lag­de et ond­skabs­fuldt bil­le­de af sku­e­spil­le­ren Wentworth Mil­ler op på de­res hjem­mesi­de.

Mil­ler spil­le­de ho­ved­rol­len i tv­se­ri­en ’ Pri­son Bre­ak’ for et par år si­den, og The Lad Bib­le sam­men­lig­ner den den­gang vel­træ­ne­de sku­e­spil­ler med et ny­e­re bil­le­de, hvor han har ta­get ad­skil­li­ge ki­lo på. D a Mil­ler selv var fal­det over bil­le­det på in­ter­net­tet, valg­te han at ta­ge til gen­mæ­le og for­kla­re den tri­ste hi­sto­rie bag vægt­for­ø­gel­sen.

Den 43- åri­ge sku­e­spil­ler af­slø­re­de i den for­bin­del­se, at han i fle­re år har kæm­pet med de­pres­sio­ner og selv­mord­s­tan­ker, der fik ham til at over­spi­se.

På Fa­ce­book skri­ver Mil­ler, at han søg­te trøst i at spi­se, og at ma­den ef­ter­hån­den blev et høj­de­punkt i hans dag­li­ge kamp, hvil­ket fik ham til at ta­ge på i vægt.

Iføl­ge The Te­le­graph skab­te Wentworth Mil­lers per­son­li­ge hi­sto­rie en shit­storm mod The Lad Bib­le på de so­ci­a­le me­di­er, og hjem­mesi­den føl­te sig ef­ter­føl­gen­de tvun­get til at und­skyl­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.