Uber- af­gø­rel­se træk­ker ud

BT - - NYHEDER -

Det kræ­ver en vis po­r­tion tå­l­mo­dig­hed at ven­te på svar om, hvor­vidt taxatje­ne­sten Uber er lov­lig i Dan­mark. Først når en ræk­ke sa­ger mod chauf­fø­rer fra det om­dis­ku­te­re­de kør­sels­fæ­no­men er af­slut­tet, kan en sag mod sel­ve sel­ska­bet be­gyn­de.

Så­dan for­kla­rer justits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V), at der end­nu ik­ke er ind­ledt en sag mod Uber, som blev po­li­ti­an­meldt til­ba­ge i 2014.

» Jeg er helt på det re­ne med, at straf­fesa­gen mod Uber er truk­ket ud. Det er ik­ke no­gen nem sag, « sag­de Sø­ren Pind i går på et sam­råd i Fol­ke­tin­gets Tra­fi­k­ud­valg.

Uber etab­le­re­de sig i Dan­mark i 2014. Men blot to ti­mer ef­ter virk­som­he­dens an­komst, blev Uber po­li­ti­an­meldt af Tra­fiks­ty­rel­sen for at over­træ­de per­son­be­for­drings­lo­ven.

Des­u­den har Kø­ben­havns Po­li­ti iføl­ge Sø­ren Pind frem til 29. marts sig­tet 37 chauf­fø­rer fra Uber for at over­træ­de den sam­me lov­giv­ning. Her­af er der rejst til­ta­le mod seks per­so­ner, og de før­ste sa­ger kom­mer for ret­ten 26. april. Sa­ger­ne kan an­kes » Det er an­kla­ge­myn­dig­he­dens fag­li­ge vur­de­ring, at det er af­gø­ren­de, at de til­tal­te chauf­fø­rer kan på­læg­ges vid­nepligt i for­hold til sa­gen mod Uber. Og det kan først ske, når sa­ger­ne mod chauf­fø­rer­ne er af­gjort, « si­ger Sø­ren Pind.

For­di sa­ger­ne kan an­kes og der­med fort­sæt­te fra by­ret­ten til lands­ret­ten, kan en af­gø­rel­se lig­ge et styk­ke ude i frem­ti­den, po­in­te­r­er ju­stits­mi­ni­ste­ren. Kø­ben­havns Po­li­ti vil i øv­rigt fort­sat sig­te per­so­ner, der kø­rer for Uber.

Det sto­re spørgs­mål er, om Uber bry­der taxi­loven, hvil­ket taxi­bran­chen me­ner.

Iføl­ge Uber er der ik­ke ta­le om taxi­kør­sel. Der er ta­le om en sam­kør­sels­ord­ning, hvor pri­va­te bil­e­je­re stil­ler sig til rå­dig­hed og kan hy­res til en tur.

Men dan­ske taxi­sel­ska­ber me­ner, at Uber ik­ke over­hol­der ret­nings­linjer­ne for fair kon­kur­ren­ce, for­di Uber- chauf­fø­rer ik­ke er un­der­lagt sam­me re­gu­le­rin­ger så­som for­sik­ring, re­gi­stre­ring til er­hvervs­kør­sel og an­dre lov­plig­ti­ge ud­gif­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.