Telemedicin ko­ster liv

BT - - NYHEDER -

BE­HAND­LING Dø­de­lig­he­den er mar­kant hø­je­re hos di­a­be­tes­pa­tien­ter, der mod­ta­ger te­le­me­di­cinsk kon­trol af be­hand­ling frem­for den per­son­li­ge kon­takt med læ­gen. Det vi­ser et stu­die af te­le­me­di­cinsk be­hand­ling af 374 di­a­be­tes­pa­tien­ter med fod­sår fra Oden­se Uni­ver­si­tets­sy­ge­hus. » Me­get over­ra­sken­de dø­de ot­te te­le me­di­cin­pa­tien­ter i lø­bet af stu­di­e­pe­ri­o­den, mens kun en en­kelt dø­de i kon­trol­grup­pen, « si­ger over­læ­ge for fod- og an­kelkirur­gi Jo­hn­ny Frøkjær, der var vej­le­der på ph. d.pro­jek­tet.

In­den stu­di­et hav­de sund­hedsmyn­dig­he­der­ne el­lers lagt en plan for, hvor­dan be­hand­lin­gen skul­le ud­rul­les til he­le lan­det.

» Pro­ble­ma­tik­ken lig­ger i, at man ind­fø­rer en ny tek­no­lo­gi uden et læ­ge­ligt be­vis for, at man ik­ke på­fø­rer pa­tien­ter­ne en ri­si­ko. Man ud­rul­ler det ba­re i ren be­gej­string over, at man kan spa­re en mas­se pen­ge og spa­re pa­tien­ten for trans­port, « si­ger Jo­hn­ny Frøkjær. Mi­ster over­blik­ket Stu­di­et vi­ser ik­ke, hvor­for pa­tien­ter­ne dø­de. Men år­sa­gen til at for­sker­ne i før­ste om­gang un­der­søg­te den te­le­me­di­cin­ske kon­trol af be­hand­ling var net­op en be­kym­ring om, hvor­vidt man kan la­ve en kva­li­fi­ce­ret vur­de­ring af pa­tien­ten på bag­grund af et bil­le­de ale­ne.

Den be­kym­ring de­ler han med Tor­sten Lauritzen, der er læ­ge­fag­lig che­f­rå­d­gi­ver i Di­a­be­tes­for­e­nin­gen, pro­fes­sor ved Aar­hus Uni­ver­si­tet og tidl. prak­ti­se­ren­de læ­ge gen­nem 32 år.

» Det er po­si­tivt, at der i stu­di­et ik­ke er for­skel i for­hold til sår­he­ling og am­puta­tion. Men når man ser på dø­de­lig­he­den, er der grund til be­kym­ring, « si­ger han.

Han for­kla­rer, at pa­tien­ten i den nor­ma­le be­hand­ling har per­son­li­ge mø­der med pa­tien­ten, hvor læ­gen kan vur­de­re he­le pa­tien­ten, ik­ke ba­re sår­et. Ved telemedicin ser læ­gen kun et bil­le­de af sår­et og kom­mu­ni­ke­rer med den kom­mu­na­le sy­geple­jer­ske.

» Jeg kan ik­ke la­de væ­re med at spe­ku­le­re på, om man så over­ser re­sten af pa­tien­tens syg­doms­bil­le­de, « si­ger Tor­sten Lauritzen og for­kla­rer, at net­op di­a­be­tes­pa­tien­ter of­te er pla­get af fle­re syg­dom­me som f. eks. hjer­te- kar- syg­dom­me.

Han me­ner ge­ne­relt, at man bør eva­lu­e­re den kli­ni­ske ef­fekt af bå­de me­di­cin og tek­no­lo­gi, in­den man ta­ger det i brug.

» Hvis det var et me­di­ci­nal­fir­ma, der var kom­met ud med et nyt præ­pa­rat, hvor der var ot­te gan­ge så man­ge dø­de i test­grup­pen sam- Man ud­rul­ler det ba­re i ren be­gej­string over, at man kan spa­re en mas­se pen­ge og spa­re pa­tien­ten for trans­port men­lig­net med kon­trol­grup­pen, så var bru­gen jo ble­vet stop­pet øje­blik­ke­ligt, « si­ger han. Ud­rul­ning ud­sky­des Stu­di­et fra Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal har gi­vet an­led­ning til en ræk­ke an­be­fa­lin­ger, blandt an­det at svært sy­ge pa­tien­ter ik­ke bør ind­gå i te­le­me­di­ci­ne­ring i for­bin­del­se med kon­trol af di­a­be­tes­sår. Der­u­d­over er ud­rul­nin­gen af pro­jek­tet ble­vet ud­skudt til au­gust 2016. Og så har man på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal op­ret­tet ’ Cen­ter for In­nova­tiv Me­di­cinsk Tek­no­lo­gi’, hvor man vur­de­rer nye tek­no­lo­gi­ers vi­den­ska­be­li­ge evi­dens. Telemedicin dæk­ker over for­skel­li­ge ty­per di­gi­talt un­der­støt­te­de sund­hed­sy­del­ser. Ved hjælp af bor­ge­res op­lys­nin­ger om eget hel­bred f. eks. via vi­deo og bil­le­der kan læ­gen di­ag­no­sti­ce­re, be­hand­le og rå­d­gi­ve om syg­dom­me hos bor­ge­re, mens bor­ger­ne op­hol­der sig i eget hjem. Telemedicin kan væ­re en del af løs­nin­gen på de sti­gen­de øko­no­mi­ske ud­gif­ter på sund­heds­om­rå­det. Sam­ti­dig kan pa­tien­ter spa­res for be­svær med f. eks. trans­port.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.