Fre­de­rik i ver­dens hår­de­ste skiløb

BT - - NYHEDER -

ACTIONPRINS med, jeg har stå­et me­get på ski si­den min ung­dom, men jeg har en skis­port­s­ska­de, der er et par år gam­mel, og det vil­le nok væ­re lidt for hårdt for mi­ne knæ at gen­nem­fø­re et løb, der er så kræ­ven­de. Men jeg reg­ner med at stå på ski her­op­pe og og­så med at kom­me ud på bå­de hund­eslæ­de og snescoo­ter. Dog ik­ke som del­ta­ger i lø­bet. Og det vil­le må­ske hel­ler ik­ke væ­re for smart. Der er me­gakoldt der­u­de, og man skal over­nat­te i telt un­der lø­bet. I går var der mi­nus 20 gra­der, og vi er kom­met her­op for at spil­le og syn­ge, og må­ske er det li­ge ri­si­ka­belt nok for stem­men at lig­ge i bi­vu­ak i ind­land­si­sens kul­de­gra­der, « ler An­ne Lin­net i te­le­fo­nen fra Si­si­mi­ut. Ek­stre­me for­hold Gert Ol­sen, der er Va­sako­or­di­na­tor for Dansk Skis­port­s­for­bund, gen­nem­før­te Arctic Circ­le Ra­ce i 2006 og for­tæl­ler, at der er ta­le om ek­stre­me for­hold bå­de med hen­syn til vejr, kli­ma og land­skab:

» Der er in­gen tvivl om, at det er et ret kræ­ven­de løb. Da jeg var der, va­ri­e­re­de gra­der­ne fra tå­ge og plus fem gra­der til mi­nus 15. Der er ri­si­ko for at fa­re vild, og nog­le ste­der i fjel­de­ne må man ta­ge ski­e­ne af, for­di det er for far­ligt at kø­re nedad ved de kløf­ter, hvor der er me­get smal­le pas­sa­ger. Og så er det sin sag at over­nat­te i telt, sær­ligt hvis man er nat­te­tis­ser, som jeg er, « for­tæl­ler Gert Ol­sen.

» Man skal væ­re me­get tek­nisk dyg­tig på ski, og man skal ha­ve en ret god grund­kon­di­tion. I år vil den dan­ske skilø­ber Ar­ne Chri­sten­sen for­sø­ge at gen­nem­fø­re lø­bet. Han er blind og har tre hjæl­pe­re med derop. Og det er næ­sten end­nu me­re im­po­ne­ren­de end Kron­prin­sens del­ta­gel­se, « si­ger Gert Ol­sen til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.