Em­bra­ce af­ly­ste au­di­tion til ’ X Fa­ctor’ af frygt

BT - - NYHEDER -

Ef­ter seks uger med ’ X Fa­ctor’- li­ves­how nær­mer en­den sig for de tre fi­na­li­ster Re­em, Alex og de to Em­bra­ce- sø­stre Azil­da og Anil­de, som i af­ten dy­ster for sid­ste gang på sce­nen i DR By­en.

» Vi har væ­ret me­get tæt på at mel­de os til ’ X Fa­ctor’ tre el­ler fi­re gan­ge før, men i sid­ste øje­blik er vi sprun­get fra, « si­ger Anil­de.

Fryg­ten for ik­ke at væ­re go­de nok fik lov til at over­skyg­ge ly­sten til at mel­de sig. Sø­stre­ne har hver uge hø­stet stor ros for de­res stem­mer og har for­må­et at gå gen­nem ’ X Fa­ctor’ uden en ene­ste tur i fa­rezo­nen. Men fø­lel­sen af at væ­re usik­ker kan de sta­dig re­la­te­re til, og det er et af te­ma­er­ne i de­res bud på en vin­der­sang ’ Com­mit­ment Is­su­es’.

» Den hand­ler om at væ­re ban­ge for at sprin­ge ud i no­get nyt og om, at man skal drop­pe den frygt, « si­ger lil­le­sø­ster Azil­da.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.