Pas for­svin­der i po­sten

BT - - NYHEDER -

PO­PU­LÆRT TYVEGODS si­den 2010, op­ly­ser Ber­ling­s­ke.

Der­for er justits­mi­ni­ster Sø­ren Pind nu gå­et ind i sa­gen

» Det er al­vor­ligt, at der hvert år for­svin­der et alar­me­ren­de stort an­tal dan­ske pas. Jeg har der­for al­le­re­de bedt mi­ne em­beds­folk om at un­der­sø­ge, hvor­dan vi be­kæm­per pro­ble­met. Vi skal her­un­der vur­de­re, om frem­sen­del­se via post er sik­kert nok, « si­ger Sø­ren Pind ( V) i en skrift lig kom­men­tar til avi­sen.

I ter­r­or­sa­ger­ne fra Paris og Bel­gi­en har fl ere af ter­r­o­ri­ster­ne brugt fal­ske iden­ti­te­ter og fal­ske pas til at skju­le sig. Stjå­l­ne pas kan og­så bru­ges af kri­mi­nel­le og af il­le­ga­le ind­van­dre­re, der øn­sker at skju­le de­res san­de iden­ti­tet for myn­dig­he­der­ne.

Om de over 200 pas, der hvert år går tabt i po­sten, bli­ver stjå­let el­ler ba­re bli­ver væk, er uvist. Det er ik­ke lyk­ke­des Ber­ling­s­ke at få no­get klart svar fra Rigs­po­li­ti­et, der i ste­det hen­vi­ser til et svar til Fol­ke­tin­get fra 2013.

Iføl­ge sva­ret an­ser Rigs­po­li­ti­et an­tal­let af pas, der for­svin­der i po­st­gan­gen, som ’ for­svin­den­de lil­le’ i sam­men­lig­ning med an­tal­let af pas, der pro­du­ce­res hvert år. 244 pas nå­e­de ik­ke frem Sid­ste år blev der pro­du­ce­ret 694.254 nye dan­ske pas. Der står des­u­den, at det vil væ­re ’ ens­be­ty­den­de med en væ­sent­lig ser­vi­ce­for­rin­gel­se’, hvis al­le bor­ge­re skal til at hen­te de­res nye pas hos Bor­ger­ser­vi­ce.

Det er PostNord, der står for po­st­om­de­lin­gen i Dan­mark, og iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef Morten Ni­el­sen kan der væ­re na­tur­li­ge for­kla­rin­ger på, at de 244 pas sid­ste år ik­ke nå­e­de frem.

» Der er ik­ke no­get hos os, der in­di­ke­rer, at der fo­re­går no­get kri­mi­nelt i for­bin­del­se med de her 244 pas, « si­ger Morten Ni­el­sen til avi­sen.

Pas, der for­svin­der med po­sten er og­så et pro­blem i Nor­ge, hvor der hvert år for­svin­der om­kring 300 pas. Jeg har al­le­re­de bedt mi­ne em­beds­folk om at un­der­sø­ge, hvor­dan vi be­kæm­per pro­ble­met

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.