Lukas Gra­ham ind­ta­ger ver­den

BT - - KULTUR -

AN­MEL­DEL­SE

POP- FUNK bil­let­ter til ti­dob­belt pris på det sor­te mar­ked. Og de fi re chri­sti­a­nit­ter har al­le­de væ­ret gæ­ster hos nog­le af lan­dets stør­ste tal­ks­howvær­ter Seth Mey­ers og Co­nan O’Bri­an. Et mi­ks af to al­bums Det nye al­bum er i vir­ke­lig­he­den et mi­ks af de to før­ste ’ dan­ske’ ud­gi­vel­ser, med den sto­re over­vægt lagt på to’eren, ’ det blå al­bum’. Så­le­des har grup­pen for­nuft igt valgt at drop­pe en­kel­te sva­ge­re, ’ blå’ san­ge som ’ Hayo’ og ’ Play­ti­me’. Dét gi­ver til gen­gæld plads til de­butal­bum­mets to bed­ste tra­cks ’ Drunk in the Mor­ning’ og ’ Bet­ter Than Your­self’. Og re­sul­ta­tet er et stærkt in­ter­na­tio­nalt al­bum, hvor al­ver­dens dj’s med let­hed kan fi nde ad­skil­li­ge vær­di­ge op­føl­ge­re til ’ 7 Years’. Per­son­ligt vil­le jeg stem­me på skøn­ne sa­ger som ’ Hap­py Ho­me’, ’ You’re Not The­re’ el­ler den fest­li­ge ’ Drunk in the Mor­ning’, der godt kun­ne gå hen at bli­ve en ny ame­ri­kansk col­le­ge- klas­si­ker.

Som grup­pe er Lukas Gra­hams stør­ste styr­ke fort­sat det tæt­te og uhørt funky sam­spil, For­chham­mers per­fekt pit­che­de vo­kal og selv­føl­ge­lig de dybt per­son­li­ge tek­ster, der får top- kunst­ne­re som før­nævn­te Ri­han­na og Dra­ke til frem­stå håb­løst kli­ché- tyn­ge­de.

Med hen­syn til me­lo­di­er­ne er der eft er min me­ning dog sta­dig plads til for­bed­ring. Så­le­des har en sang som ’ Ta­ke the Wor­ld By Storm’ et an­stæn­digt vers. Men når vi når frem til om­kvæ­det, er me­lo­di­en næ­sten væk. ’ What Hap­pe­ned to Per­fect’ er hur­tigt glemt. Og den char­me­ren­de men ufær­di­ge ’ jam­mer’ ’ Strip No Mo­re’ bur­de må­ske helt væ­re ude­ladt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.