Dan­sker i ato­mer­nes cen­trum

BT - - NAVNE -

TOP­POST Det er ste­det, hvor man i 2012 fandt den sag­noms­pund­ne hig­gs- par­ti­kel og en snes år før tog de før­ste spæ­de skridt til ud­vik­lin­gen af Wor­ld Wi­de Web. Og det er i det he­le ta­get la­bo­ra­to­ri­et, hvor en lang ræk­ke af ver­dens skar­pe­ste hjer­ner for­sø­ger at af­slø­re uni­ver­sets dy­be­ste hem­me­lig­he­der . Ste­det er det eu­ro­pæ­i­ske par­ti­kel­forsk­nings­cen­ter Cern i Genève i Schweiz, og til som­mer sæt­ter en dan­sker sig til ret­te som vi­ce­præ­si- dent i Cerns be­sty­rel­se og der­med på man­ge må­der den næst­mest magt­ful­de per­son i det enor­me atom- la­bo­ra­to­ri­um.

Man­den er pro­fes­sor i par­ti­kel­fy­sik ved Ni­els Bo­hr In­sti­tu­tet Jens Jør­gen Gaard­hø­je, der har ad­skil­li­ge års er­fa­ring fra Cern som le­der af forsk­nings­grup­pen Ali­ce, der ar­bej­der med at gen­ska­be de ek­stre­me stoft il­stan­de, som her­ske­de i split­se­kun­det eft er al­tings be­gyn­del­se i Big Bang.

» Det er me­get spæn­den­de at bli­ve en del af den øver­ste le­del­se af ver­dens stør­ste cen­ter for par­ti­kel­forsk­ning og væ­re med til at træff e de lang­sig­te­de be­slut­nin­ger og læg­ge de vi­den­ska­be­li­ge stra­te­gi­er, « si­ger Jens Jør­gen Gaard­hø­je, som til­træ­der po­sten 1. juli i år. Ny par­ti­kelac­ce­le­ra­tor Den 61- åri­ge pro­fes­sor kom­mer bl. a. til at skul­le ta­ge stil­ling til, om Cerns nu­væ­ren­de og 27 km lan­ge og cir­ku­læ­re par­ti­kelac­ce­le­ra­tor LHC på læn­ge­re sigt even­tu­elt skal er­stat­tes af en langt kraft ige­re og 100 km lang af slagsen. Det vil si­ge en ac­ce­le­ra­tor­ring, der ik­ke mindst skal med­vir­ke til at ka­ste lys over de 95 pro­cent af uni­ver­set, som vi­den­ska­ben har me­get lidt el­ler slet in­gen vi­den om i dag.

Jens Jør­gen Gaard­hø­je har en me­get in­ter­na­tio­nal bag­grund og fær­des li­ge så hjem­me­vant i Kø­ben­havn som i Genève, Paris, Lis­sa­bon, Buka­rest el­ler New York. I en år­ræk­ke var han til­knyt­tet den sto­re ame­ri­kan­ske par­ti­kelac­ce­le­ra­tor i Brook­ha­ven lidt uden for New York, han blev stu­dent i Lis­sa­bon og for­u­den pro­fes­sor ved Ni­els Bo­hr In­sti­tu­tet har han væ­ret til­knyt­tet uni­ver­si­te­tet i Buka­rest som fy­sikpro­fes­sor.

Gen­nem ti­den har har han væ­ret for­fat­ter el­ler med­for­fat­ter til op mod 300 ar­tik­ler i in­ter­na­tio­na­le forsk­nings­ar­tik­ler. Man­ge af dem har kred­set om den på al­le må­der ek­stre­me stoft il­stand kal­det kvark- Det er me­get spæn­den­de at bli­ve en del af den øver­ste le­del­se af ver­dens stør­ste cen­ter for par­ti­kel­forsk­ning Jens Jør­gen Gaard­hø­je gluon- plas­ma, der må ha­ve ken­de­teg­net uni­ver­set, da det var min­dre end et høn­se­æg, min­dre end en mil­li­ar­de­del se­kund gam­mel og hav­de en tem­pe­ra­tur på over 1.000 mil­li­ar­der gra­der.

Den kom­men­de Cern- vi­ce­præ­si­dent er den før­ste for­sker, der har på­vist stoft il­stan­den eks­pe­ri­men­telt. Tred­je dan­ske vi­ce­præ­si­dent Jens Jør­gen Gaard­hø­je bli­ver den tred­je dan­ske vi­ce­præ­si­dent i Cern si­den cen­te­rets grund­læg­gel­se i 1954. Cern- vi­ce­præ­si­den­ter sid­der et år ad gan­gen med mu­lig­hed for for­læn­gel­se til i alt tre år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.