Elt­on Jo­hn af­vi­ser an­kla­ger om se­x­chi­ka­ne

BT - - TV/ RADIO -

Elt­on Jo­hn er of­fer for fal­ske an­kla­ger fra en util­freds me­d­ar­bej­der. Det me­ner ver­dens­stjer­nens ad­vo­kat, ef­ter at Elt­on Jo­hn har få­et et sags­an­læg om se­x­chi­ka­ne på nak­ken. An­kla­ger­ne kom­mer fra en Los An­ge­les- ba­se­ret po­li­ti­mand, der tid­li­ge­re har ar­bej­det som en del af den bri­ti­ske mu­si­kers sik­ker­heds­hold.

Iføl­ge sags­an­læg­get skal se­x­chi­ka­nen væ­re for­lø­bet over fle­re år i pe­ri­o­den 2002 til 2014, og po­li­ti­man­den an­kla­ger Elt­on Jo­hn for at væ­re kom­met med seksu­el­le kom­men­ta­rer og for at ha­ve be­fam­let ham. Det skri­ver BBC.

Elt­on Jo­hns ad­vo­kat Orin Sny­der me­ner dog, at an­kla­ger­ne er ube­grun­de­de, og han be­skyl­der den tid­li­ge­re me­d­ar­bej­der for at vil­le tje­ne pen­ge på sags­an­læg­get.

» Dis­se an­kla­ger er åben­lyst for­ker­te, og de bli­ver mod­sagt af ad­skil­li­ge tid­li­ge­re ud­ta­lel­ser fra den­ne sagsø­ger, « si­ger ad­vo­ka­ten:

» Vi vil ik­ke bø­je os for hans se­ne­ste mis­brug af det juri­di­ske sy­stem. «

Iføl­ge sags­an­læg­get fo­re­gik chi­ka­nen over en år­ræk­ke, men den blev hyp­pi­ge­re og me­re in­tens ef­ter 2010.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.