LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 1999. ( Ru­naway Bri­de) På en bar hø­rer jour­na­li­sten Ike om en kvin­de, der er stuk­ket af fra den ene brudg­om ef­ter den an­den i kir­ken. Ike skri­ver en fla­bet ar­ti­kel om kvin­den, Mag­gie. Det star­ter en kæ­de af be­gi­ven­he­der, der fø­rer Ike til Mag­gies hjem­by. Her op­da­ger han, at Mag­gie igen har pla­ner om at gif­te sig. Og hun er ik­ke li­ge­frem be­gej­stret for Ikes avis­ar­ti­kel. Med­vir­ken­de: Ike Gra­ham: Ri­chard Ge­re, Mag­gie Car­pen­ter: Julia Ro­berts og Peg­gy Flem­m­ing: Jo­an Cus­a­ck. In­struk­tion: Gar­ry Mars­hall. DR1 kl. 14.30 Ame­ri­kansk- en­gelsk actionko­me­die fra 2008. CIA- agen­ten Os­bor­ne Cox har det ik­ke nemt. Han bli­ver fy­ret fra sit ar­bej­de og hans ko­ne Ka­tie har en af­fæ­re med den se­xg­la­de Har­ry Pfar­rer. For­d­ruk­ken og bit­ter be­gyn­der Os­bour­ne at skri­ve si­ne erin­drin­ger, hvor han af­slø­rer en ræk­ke spionhem­me­lig­he­der. Med­vir­ken­de: Har­ry Pfar­rer: Ge­or­ge Cloo­ney, Chad Feld­hei­mer: Brad Pitt og Linda Litzke: Fran­ces McDor­mand. In­struk­tion: Jo­el Co­en, Et­han Co­en. TV 2 kl. 22.35 Ame­ri­kansk- ca­na­disk even­ty rfi lm fra 2010. ( Per­cy Ja­ck­son & the Olym­pi­ans: The Ligh­t­ning Thief) Per­cy Ja­ck­son er ik­ke no­gen helt al­min­de­lig te­e­na­ger ... han har fun­det ud af, at han er søn af Po­sei­don og er anklaget for at ha­ve stjå­let Zeus’ lyn – det mest magt­ful­de vå­ben, der no­gen­sin­de er ble­vet skabt! Mens det træk­ker op til storm, dra­ger Per­cy ud på en fan­ta­stisk rej­se gen­nem lan­det for at be­vi­se sin uskyld, gen­vin­de ly­net og for­hin­dre en krig blandt de gu­der, der kan øde­læg­ge vo­res ver­den. Med­vir­ken­de: Per­cy Ja­ck­son: Lo­gan Ler­man, Me­dusa: Uma Thur­man og Chiron: Pi­er­ce Bros­nan. In­struk­tion: Chris Co­lum­bus. TV3 kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.