Fros­set ud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SMUT SÅ Ni­ck­las Bendt­ner har selv­træ­net i Wolfsburg, si­den han 15. marts kom tre kvar­ter for sent til en for­mid­dagstræ­ning, men det er slut nu. Klub­ben har fri­ta­get dan­ske­ren for træ­ning, så Bendt­ner ik­ke læn­ge­re be­hø­ver at mø­de op i klub­ben. Han er ik­ke læn­ge­re øn­sket i Wolfsburg, med­del­er klub­ben på sin hjem­mesi­de. Den lan­ge an­gri­bers mel­lem­mand, Ivan Marko Be­nes, er an­gi­ve­ligt i Wolfsburg for at for­hand­le med klub­ben om be­tin­gel­ser­ne for at få kon­trak­ten mel­lem par­ter­ne op­hæ­vet. Skul­le Ni­ck­las Bendt­ner og Wolfsburg bli­ve eni­ge om at op­hæ­ve kon­trak­ten, vil Bendt­ner for­ment­lig kun­ne ta­ge fra det ty­ske med en god po­r­tion pen­ge på bank­bo­gen. Ty­ske me­di­er spe­ku­le­rer i, at der for­hand­les om et be­løb i stør­rel­ses­or­de­nen 11- 15 mil­li­o­ner kro­ner som kom­pen­sa­tion for at ri­ve kon­trak­ten itu.

Bendt­ner, som kom til Wolfsburg på en fri trans­fer i som­me­ren 2014, tje­ner i om­eg­nen af 21 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt og har 15 må­ne­der til­ba­ge af sin nu­væ­ren­de kon­trakt.

» Vi har for­plig­tel­ser, som vi må få ord­net. Vi har lagt for­skel­li­ge løs­nin­ger frem, nu må vi af­ven­te et par da­ge, « si­ger Wol­fsburgs sport­s­di­rek­tør, Klaus Al­lofs, om for­hand­lin­ger­ne til ty­ske Bild. Den ak­tu­el­le si­tu­a­tion er util­freds­stil­len­de for al­le og kan ik­ke bli­ve ved med at fort­sæt­te. Af den grund har vi ons­dag igen sat os sam­men med Ni­ck­las’ rå­d­gi­ve­re for at fi nde en løs­ning. Wol­fsburgs sport­s­di­rek­tør, Klaus Al­lofs

Hvor læn­ge Bendt­ner skal væ­re fri­ta­get for træ­ning, kan Wolfsburg ik­ke for­tæl­le.

» Jeg har ik­ke no­gen in­for­ma­tion om­kring, hvor læn­ge det vil va­re. Jeg for­moder, at det er no­get, de har dis­ku­te­ret med spil­le­ren, men jeg ved ik­ke, hvor lang tid, det vil va­re, « si­ger Wol­fsburgs pres­se­chef, Fl­o­ri­an Mat­t­ner, til BT. To løs­nin­ger Det er alt­så me­get usik­kert, hvor­dan si­tu­a­tio­nen mel­lem Ni­ck­las Bendt­ner og Wolfsburg skal lø­ses. Ty­ske Bild op­sæt­ter dog to mu­li­ge sce­na­ri­er. Den dan­ske an­gri­ber får sin kon­trakt op­hæ­vet før tid med en øko­no­misk kom­pen­sa­tion til føl­ge. El­ler Ni­ck­las Bendt­ner går via de ar­bejds­lo­vs­mæs­si­ge ve­je for igen at få lov til at ud­fø­re en del af sit ar­bej­de: at træ­ne med første­hol­det.

Ni­ck­las Bendt­ner sag­de selv ons­dag eft er mø­det til Bild, at ’ han hå­be­de, man kun­ne lø­se pro­ble­met’.

Wol­fsburgs sport­s­di­rek­tør, Klaus Al­lofs, kal­der si­tu­a­tio­nen uhold­bar.

» Den ak­tu­el­le si­tu­a­tion er util­freds­stil­len­de for al­le og kan ik­ke bli­ve ved med at fort­sæt­te. Af den grund har vi ons­dag igen sat os sam­men med Ni­ck­las’ rå­d­gi­ve­re for at fi nde en løs­ning, « si­ger Klaus Al­lofs til Wol­fsburgs hjem­mesi­de om si­tu­a­tio­nen.

Og det er alt­så net­op den løs­ning, som Bendt­ners mel­lem­mand, Ivan Marko Be­nes, for­hand­ler med Wolfsburg om.

Når Bendt­ner nu kan træ­ne, hvor han vil, er det nær­lig­gen­de at tro, at han vil hol­de for­men ved li­ge på Fre­de­riks­berg med FC Kø­ben­havns su­per­liga­trup. Bendt­ner kom fra FCKs ung­doms­af­de­ling i KB, da han som 16- årig fl yt­te­de til London for at spil­le på Ar­se­nals ung­doms­hold. Tid­li­ge­re har FCK- ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken da og­så åb­net for, at Bendt­ner kun­ne kom­me på kon­trakt i FCK, hvis den mu­lig­hed skul­le op­stå. Stå­le af­vi­ser in­tet Spør­ger man Stå­le Sol­bak­ken om, hvor­vidt Bendt­ner vil­le få lov til at træ­ne med, er nord­man­den da hel­ler ik­ke af­vi­sen­de:

» Den ta­ger vi, hvis han spør­ger, « ly­der sva­ret fra Stå­le Sol­bak­ken.

Sol­bak­ken sag­de til BT sid­ste år i fe­bru­ar, at man hav­de væ­ret i kon­takt med Bendt­ner om­kring et skift e til FC Kø­ben­havn.

» Jeg sag­de til Bendt­ner i som­mer og i be­gyn­del­sen af vin­te­r­ens trans­fer­vin­due, at vi var her, hvis han var in­ter­es­se­ret i at spil­le for FC Kø­ben­havn og bo her i by­en, « sag­de Stå­le Sol­bak­ken.

Nu kan der alt­så bli­ve åb­net for, at Bendt­ner kan træ­ne med for Lø­ver­ne og må­ske se­ne­re få kon­trakt med Su­per­liga­ens fø­rer­hold. Kon­di­tio­nen bur­de i hvert fald ik­ke væ­re no­gen be­kym­ring for kø­ben­hav­ner­ne, da Bendt­ner, iføl­ge det ty­ske fod­bold­me­die Ki­ck­er, de se­ne­ste to uger har gen­nem­gå­et et sær­de­les hårdt lø­be­træ­nings­pro­gram i ste­det for at træ­ne med hold­kam­me­ra­ter­ne i fol­ke­vogns­klub­ben.

BT har væ­ret i kon­takt med Ni­ck­las Bendt­ners mel­lem­mand, Ivan Marko Be­nes, men han øn­ske­de ik­ke at kom­men­te­re på si­tu­a­tio­nen el­ler de igang­væ­ren­de for­hand­lin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.