Sej­re­ns Pal­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IDAN­MARK VAR DER man­ge eks­per­ter, der i da­ge­ne eft er For­mel 1- pre­mi­e­ren i Au­stra­li­en hav­de travlt med at ud­rå­be Ke­vin Magnus­sen som vin­der af den in­ter­ne Re­nault- du­el med Jo­ly­on Pal­mer på Al­bert Park. Det er fi nt med na­tio­nal op­bak­ning, men man skal pas­se på, at den rød­hvi­de klap­hat ik­ke skyg­ger for re­a­li­te­ter­ne.

I mit regn­skab slut­te­de Re­nault- du­el­len på Al­bert Park med en lil­le sejr til Pal­mer. Og in­den jeg bli­ver anklaget for lands­for­ræ­de­ri, vil jeg ger­ne ha­ve lov til at for­kla­re hvor­for. I KVA­LI­FI­KA­TIO­NEN VAR Pal­mer mar­gi­nalt hur­ti­ge­re end Magnus­sen i bå­de Q1 og Q2. Det hand­le­de om hund­re­de­de­le, og de hav­de hver især småpro­ble­mer, men der­fra

hvor jeg over- væ­re­de kva­li­fi ka­tio­nen - i ned­brems­nings­zo­nen til før­ste sving - vir­ke­de det, som om Pal­mer be­fandt sig en lil­le smu­le bed­re i det nye kva­li­fi ka­tions- for­mat end Magnus­sen. Dan­ske­ren la­ve­de to åben­ly­se ned­brems­nings- fejl, der sand­syn­lig­vis skyld­tes ivrig­hed

agnus­sen var he­le we­e­ken­den på Al­bert Park så lyk­ke­lig for at væ­re til­ba­ge i For­mel 1, at det næ­sten ik­ke kun­ne gå stærkt nok. Be­va­res. Fej­le­ne var i små­tings­af­de­lin­gen, men det var al­li­ge­vel over­ra­sken­de, at det var den re­la­tivt er­far­ne Magnus­sen, der la­ve­de fej­le­ne, mens F1- rook­ie Pal­mer, der kør­te på Al­bert Park for før­ste gang, kla­re­de sig bedst.

Der­for er jeg ik­ke i tvivl om, at Pal­mer vandt kva­li­fi ka­tions­du­el­len med Magnus­sen i Au­stra­li­en. Ik­ke så me­get på grund af de 14/ 100 se­kund han var hur­ti­ge­re end Magnus­sen i Q2 - me­re for­di han sim­pelt hen la­ve­de fær­re fejl. DET ER SVÆRT at sam­men­lig­ne Re­nault­kø­rer­ne i lø­bet. Magnus­sens punk­te­ring på før­ste om­gang send­te ham ned ba­gest i fel­tet, hvor han tab­te tid, for­di han skul­le gi­ve plads til de før­en­de, der over­ha­le­de ham med en om­gang. Groft sagt var Pal­mer den hur­tig­ste Re­nault- kø­rer i før­ste halv­del af lø­bet, mens Magnus­sen i an­den halv­del var mar­kant hur­ti­ge­re end eng­læn­de­ren.

Men hvis Magnus­sen var hæm­met af at skul­le gi­ve plads i før­ste halv­del, hav­de Pal­mer til­sva­ren­de pro­ble­mer i an­den halv­del. Her var han un­der mas­sivt pres fra de be­ty- de­ligt hur­ti­ge­re Toro Ros­so- kø­re­re Car­los Sainz Jr. og Max Ver­stap­pen. Det be­tød, at han måt­te kø­re de­fen­si­ve linjer og der­for ik­ke fi k op­ti­me­ret si­ne om­gang­sti­der. MAGNUS­SENS HUR­TIG­STE OM­GANGS­TID i lø­bet var et . halvt se­kund hur­ti­ge­re end Pal­mers. Umid­del­bart en klar sejr til dan­ske­ren, men Au­stra­li­ens Grand Prix 2016 var et ka­os- løb, hvor de hur­tig­ste en­kelt­om­gan­ge ik­ke var sær­ligt re­le­van­te. Eft er­mid­da­gens hur­tig­ste om­gang blev for ek­sem­pel sat af Da­ni­el Ric­ci­ar­do, der blot slut­te­de på fj er­de­plad­sen.

Au­stra­li­e­rens hur­tig­ste om­gang var over halvan­det se­kund hur­ti­ge­re end vin­de­ren Ni­co Ros­bergs bed­ste. Et an­det ek­sem­pel: Ro­main Grosje­an, der slut­te­de på sjet­te­plad­sen, sat­te kun lø­bets 17. bed­ste om­gangs­tid. DER­FOR: I lø­bet slut­te­de Re­nault­du­el­len mel­lem Magnus­sen og Pal­mer i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.