Eft er­føl­ge­ren får chan­cen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN NYE RE­SER­VE bi­len ge­ne­re­rer, på nu­væ­ren­de tids­punkt.

Der­for er spa­ni­e­ren ude i Ba­hrain og må­ske og­så i Ki­nas Grand Prix om to uger.

» Der er en me­get, me­get lil­le ri­si­ko, men jeg for­står godt, at vi ik­ke ta­ger chan­cer. Men det er nu ba­re et spørgs­mål om tid. I lø­bet af de kom­men­de 10 da­ge bur­de det bli­ve fi nt igen, men det kan vi ik­ke ga­ran­te­re, « sag­de Fer­nan­do Alonso i går på et pres­se­mø­de i Ba­hrain.

Spa­ni­e­ren bli­ver, trods sin ska­de, hæn­gen­de for at hjæl­pe McLa­ren og sin unge afl øser gen­nem he­le we­e­ken­den.

» Nu bli­ver jeg her he­le we­e­ken­den og hjæl­per Stoff el, for­di det er en god mu­lig­hed for ham og for at hjæl­pe tea­met. Det el­sker jeg at gø­re. Jeg el­sker For­mel 1 og ra­cing, « for­tal­te Fer­nan­do Alonso. Må gri­be chan­cen Ny og mid­ler­ti­dig mand i bi­len er alt­så 24- åri­ge Stoff el Van­do­or­ne, der er pro­dukt af McLa­rens egen For­mel 1- sko­le. Her har han, li­ge som dan­ske Ke­vin Magnus­sen, vok­set sig For­mel 1- klar i de stær­ke­ste ung­doms­ræk­ker og i McLa­rens ho­ved­sæ­de i Woking.

Stoff el Van­do­or­ne har dog he­le ti­den væ­ret et skridt eft er Ke­vin Magnus­sen i McLa­rens in­ter­ne rangor­den, men han blev for­frem­met til re­ser­ve­kø­rer i den­ne sæ­son, da dan­ske­ren tog sin af­sked.

Men selv om Van­do­or­ne nu ka­stes for lø­ver­ne i For­mel 1, er den tid­li­ge­re dan­ske team­kol­le­ga ik­ke nervøs på bel­gi­e­rens veg­ne.

» Han ( Van­do­or­ne, red.) er god nok til at væ­re i For­mel 1, så han vil få et godt løb. Det er jeg sik­ker på. Jeg ved, at han fortje­ner at væ­re her, og jeg er glad for at se, at han nu får chan­cen, « sag­de Ke­vin Magnus­sen i går om Stoff el Van­do­or­ne til Au­tosport.

» Det er en stor chan­ce for al­le at få en chan­ce i For­mel 1, det er vir­ke­lig stort. Der er ik­ke man­ge, som får så­dan en, så jeg hå­ber, at han kan ny­de det, « fort­sat­te Ke­vin Magnus­sen, som dog ser en lidt ær­ger­lig kends­ger­ning for Van­do­or­ne i at væ­re af­lø­ser.

» Det kan væ­re fru­stre­ren­de at vi­de, at du skal afl eve­re bi­len til­ba­ge - uan­set om det bli­ver eft er et el­ler to løb. Det ved jeg fra mig selv. Det fø­les lidt un­der­ligt, for­di du ik­ke rig­tig kan se fremad. Man er ba­re nødt til at gø­re sit bed­ste, mens chan­cen er der, « sag­de Ke­vin Magnus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.