Ka­os tru­er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OP­LØS­NING sig til ci­tat, men en top­le­der i en af Su­per­liga­ens stør­ste klub­ber si­ger:

» Vi har læn­ge med be­kym­ring no­te­ret os, at ni­veau­et i top­pen af den næst­bed­ste ræk­ke er for rin­ge og ik­ke ret­fær­dig­gør, at tre klub­ber her­fra skul­le fi nde vej til den bed­ste ræk­ke næ­ste år. Vi kan ik­ke for­sva­re det, hvis vi øn­sker at hol­de fast i en vis kva­li­tet bå­de tek­nisk og tak­tisk. «

Hvis ik­ke klub­ber­ne får de­res vil­je, går de an­gi­ve­ligt med pla­ner om at bry­de helt ud af dansk fod­bold for i ste­det at vil­le ska­be en pri­vat skan­di­na­visk liga, men og­så med del­ta­gel­se af hold fra Po­len og Skot­land. Vil bi­be­hol­de struk­tur Hver­ken Di­vi­sions­for­e­nin­gen el­ler Dansk Bold­spil- Uni­on har øn­sket et kom­men­te­re hi­sto­ri­en, men en kil­de i DBU be­kræft er over for BT, at man har hørt om den lu­ren­de kon­fl ikt, og at man er be­kendt med det mø­de, der skal fi nde sted i aft en.

Top­klub­ber­ne øn­sker alt­så at bi­be­hol­de den struk­tur, vi ken­der i dag, hvor der er 12 hold i Su­per­liga­en med to nedryk­ke­re hver sæ­son og uden slut­spil.

Hvis klub­ber­ne får held med de- res ær­in­de, vil det ka­ste en lang ræk­ke af de la­ve­re pla­ce­re­de klub­ber ud i en pe­ni­bel si­tu­a­tion i Su­per­liga­en her og nu.

For her føl­te klub­ber som AGF, FCN, Vi­borg og til dels Es­b­jerg sig på en be­ha­ge­lig af­stand af nedryk­nings­ri­si­ko­en, da kun et hold skal ud, som sa­ger­ne står li­ge nu, og det ty­der på at bli­ve Ho­bro. Med en ek­stra nedryk­nings­plads fra Su­per­liga­en vil det drama plud­se­lig in­vol­ve­re langt fl ere klub­ber.

I Es­b­jerg er di­rek­tør Sø­ren Poul­sen ry­stet, da BT over­brin­ger ham nyhe­den om pla­ner­ne.

» Det er nyt for mig, og hvis det er sandt, er det en kæm­pe trus­sel mod sam­men­hængs­kraft en i dansk fod­bold. Jeg væl­ger at le­ve i tro­en på, at for­nuft en vil sej­re til sidst. Man kan selv­føl­ge­lig ik­ke la­ve så­dan en Jeg væl­ger at le­ve i tro­en på, at for­nuft en vil sej­re til sidst for­an­dring med så kort var­sel. Man afl yser jo hel­ler ik­ke ju­len, for­di man fryg­ter at få lidt dår­li­ge­re ga­ver end sid­ste år, « si­ger han. Hun­deslags­mål Og­så i lan­dets næst­bed­ste ræk­ke kan uro­en få vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser. Lyng­by lig­ner en sik­ker op­ryk­ker, men i fel­tet her­un­der hå­be­de fl ere klub­ber at lukre­re på den let­te­ste vej ind i det fi ne sel­skab i man­ge år.

Nu bli­ver der kun plads til én me­re, og Vej­le, Vend­sy­s­sel, Sil­ke­borg og Hor­sens kan po­ten­ti­elt se frem til et re­gu­lært hun­deslags­mål om den ene plads.

In­gen i dis­se klub­ber har øn­sket at stå frem med de­res kri­tik af pla­ner­ne, men en kil­de fra en af klub­ber­ne si­ger un­der løft e om ano­ny­mi­tet:

» Vi har godt hørt om pla­ner­ne, og vi er eni­ge om, at det er ud­tryk for en vild ar­ro­gan­ce. Vi­borg er et godt ek­sem­pel på, at man sag­tens kan ryk­ke op fra den næst­bed­ste ræk­ke og kla­re sig fi nt i Su­per­liga­en. Og man kan jo ba­re spør­ge i AGF, hvor­dan ni­veau­et er i den næst­bed­ste ræk­ke – de har prø­vet det for ny­ligt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.