Vej­le frit­stil­ler Mar­tin Svensson

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I går blev Vej­le Bold­klub og Mar­tin Svensson eni­ge om at op­hæ­ve sam­ar­bej­det med øje­blik­ke­li­ge virk­ning.

» Mar­tin Svensson spil­le­de et godt eft er­år for os, hvor han la­ve­de nog­le fl ot­te mål og assist. Han le­ve­re­de på det ni­veau, som jeg hav­de hå­bet på. Vi tak­ker Mar­tin Svensson for ind­sat­sen i VB og øn­sker ham held og lyk­ke i sit frem­ti­di­ge vir­ke , « si­ger Ste­en Ty­cho­sen til Vej­les hjem­mesi­de.

Selv­om stop­pet kom­mer plud­se­ligt og som føl­ge af mang­len­de spil­le­tid, af­vi­ser Mar­tin Svens­sons mel­lem­mand, Alan Hve­de­ha­ve, at der skul­le lig­ge dra­ma­tik bag af­ske­den.

» Det er med gen­si­dig for­stå­el­se og god di­a­log, at vi har fun­det ud af, at hin­an­dens be­hov ik­ke blev af­dæk­ket, « si­ger Alan Hve­de­ha­ve og op­ly­ser, at han og spil­le­ren er på ud­kig eft er en ny klub i Skan­di­navi­en el­ler USA.

Mar­tin Svensson var der­for hel­ler ik­ke med på hol­det, da Vej­le i aft es i 1. di­vi­sion spil­le­de 0- 0 mod Vend­sy­s­sel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.