An­kers se­kre­tær bæ­rer ki­sten ud

BT - - NYHEDER -

BI­SÆT­TEL­SE

» Jeg har et tæt for­hold til bå­de An­ker og bør­ne­ne. Jeg fø­ler, de er min fa­mi­lie. Der­for er det og­så gan­ske na­tur­ligt, at jeg skal væ­re med til at bæ­re ki­sten ud, « si­ger hun. Tjen­te An­ker Jør­gen­sen i 15 år Lis­sa Gal­le har væ­ret An­kers Jør­gen­sens per­son­li­ge se­kre­tær i me­re end 15 år. Hun har haft et tæt for­hold til ham, bå­de da han hav­de sin dag­li­ge gang på Chri­sti­ans­borg, og se­ne­re da han blev pen­sio­nist. Da An­ker Jør­gen­sen i 2008 fl yt­te­de på ple­je­hjem, be­søg­te hun ham fast en gang om ugen – hver ons­dag, når hun var fær­dig med da­gens ar­bej­de på So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes par­ti­kon­tor. Hen­des sid­ste be­søg var ons­da­gen in­den han dø­de, 20. marts.

» Vi har al­tid slud­ret løst og fast om alt mu­ligt og var me­get for­tro­li­ge og har haft rig­tig man­ge op­le­vel­ser sam­men. An­ker har be­ty­det rig­tig me­get for mig. Der­for bli­ver det en me­get fø­lel­ses­la­det dag for mig – og et stort tom­rum eft er­føl­gen­de.

Vi har det sid­ste års tid vidst, hvor det bar hen, og jeg har grædt man­ge gan­ge, da det gik op for mig, at nu hav­de vi ik­ke vo­res dej­li­ge An­ker me­re. Og jeg vil be­va­re kon­tak­ten med hans dej­li­ge børn, som jeg fø­ler mig i fa­mi­lie med, « si­ger Lis­sa Gal­le. Bi­sæt­tes i et ar­bej­der­kvar­ter Lis­sa Gal­le har væ­ret med til at plan­læg­ge bi­sæt­tel­sen, der eft er An­ker Jør­gen­sens eget øn­ske fi nder sted fra Grundtvigs Kir­ke i Bis­peb­jerg i Kø­ben­havn. For et par år si­den kør­te hun An­ker Jør­gen­sen ud for­bi den monu­men­tale mur­stenskir­ke, og han for­tal­te, at han vil­le bi­sæt­tes fra net­op den kir­ke, for­di den lig­ger i et ar­bej­der­kvar­ter.

Det er bi­skop ved Aar­hus Stift Kjeld Holm, der fo­re­står bi­sæt­tel­sen af An­ker Jør­gen­sen i dag klok­ken 13 i Grundtvigs Kir­ke.

Her er in­vi­te­ret om­kring 400 gæ­ster, blandt an­dre Lars Løk­ke Rasmussen og tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Helle Thor­ning- Sch­midt, for­skel­li­ge par­ti­le­de­re, fol­ke­tings­med­lem­mer og ik­ke mindst en stor grup­pe af An­ker Jør­gen­sen tid­li­ge­re kol­le­ger.

Eft er bi­sæt­tel­sen har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i sam­ar­bej­de med An­ker Jør­gen­sens fa­mi­lie plan­lagt en min­de­høj­ti­de­lig­hed på spil­le­ste­det Ve­ga.

Fra klok­ken 18 bli­ver der afh oldt min­de­høj­ti­de­lig­hed på Chri­sti­ans­borg Slots­plads, hvor al­le er vel­kom­m­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.