AF VICEVÆRT

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 2. APRIL 2016 Ja­nu­ar 2013 Et spæd­barn på cir­ka en uge bli­ver fun­det i en sport­st­a­ske i Rek­tor­par­ken i Kø­ben­havns syd­ve­st­kvar­ter. Ba­by­en er me­get kold og bli­ver kørt til Rigs­ho­spi­ta­lets Trau­me­cen­ter. Politiet har en te­o­ri om, at ba­by­en kan væ­re ef­ter­ladt af en øst­eu­ro­pæ­isk prosti­tu­e­ret. Maj 2013 En ny­født pige bli­ver fun­det i en pla­stikpo­se i Farum nord for Kø­ben­havn. Po­sen lig­ger i en busk. Pi­gen er kold og bli­ver kørt til Rigs­ho­spi­ta­lets Trau­me­cen­ter. Hun er svøbt i et ly­se­blåt hånd­klæ­de. Ba­by­en kom til en ple­je­fa­mi­lie. April 2014 En ot­te må­ne­der gam­mel pige bli­ver fun­det i et bu­skads i nær­he­den af Aar­hus Sy­ge­hus. Bar­net bli­ver ind­lagt til ob­ser­va­tion, men har ik­ke lidt over­last. Pi­gen er på­klædt og svøbt i et tæp­pe. Mo­de­ren, en 38- årig tysk kvin­de, hen­ven­der sig og bli­ver over­ført til psy­ki­a­trisk be­hand­ling. Au­gust 2015 To be­bo­e­re fra Gran­tof­te­par­ken i Bal­lerup fin­der en ny­født ba­by i en po­se mel­lem to con­tai­ne­re. Mæn­de­ne ta­ger spæd­bar­net med op til en lej­lig­hed, hvor de rin­ger til politiet. Pi­gen er ik­ke kom­met til ska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.