Stor­bri­tan­ni­en hæ­ver mind­ste­løn til glæ­de for 1,3 mil­li­on

BT - - NYHEDER -

Mel­lem dår­li­ge vit­tig­he­der og van­vit­ti­ge 1. april- hi­sto­ri­er lan­der en va­ske­æg­te glæ­de­lig nyhed fra den bri­ti­ske fi­nans­mi­ni­ster til de lav­t­løn­ne­de i Stor­bri­tan­ni­en.

Re­ge­rin­gens be­slut­ning om at hæ­ve mind­ste­løn­nen til glæ­de for over en mil­li­on bri­ter træ­der i kraft 1. april.

Be­ske­den fra Ge­or­ge Os­bor­ne kom al­le­re­de sid­ste år, og fra fre­dag kan 1,3 mil­li­on bri­ter – over 25 år – se den af­spej­let på de­res næ­ste løn­sed­del, skri­ver BBC.

Der er ta­le om trin­vis stig­ning i mind­ste­løn­nen over de kom­men­de år.

Fra i år vil den sti­ge fra 6,70 pund til 7,20 pund i ti­men, hvil­ket sva­rer til et hop fra 62,5 kr. til 67,2 kr. i ti­men. I år 2020 når den op på ni pund for løn­mod­ta­ge­re over 25 år, hvil­ket sva­rer til 84 kr. i ti­men. Knap så be­gej­stre­de Ar­bejds­gi­ver­ne er knap så be­gej­stre­de. Iføl­ge et skøn fra en uaf­hæn­gig vagt­hund med fo­kus på den bri­ti­ske fi­nans­lov vil re­for­men ko­ste 60.000 job og fø­re til 40.000 fær­re ar­bejds­ti­mer ugent­ligt.

Nog­le ar­bejds­gi­ve­re si­ger dog mod­sat, at de vil be­ta­le end­nu me­re til de­res an­sat­te. Det gæl­der sær­ligt i London.

Det er den så­kald­te Na­tio­nal Li­ving Wa­ge, som ju­ste­res. For­må­let er at hæ­ve løn­nin­ger­ne for de dår­ligst stil­le­de bri­ti­ske løn­mod­ta­ge­re, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Os­bor­ne hå­ber, at til­ta­get vil sæt­te skub i pro­duk­ti­vi­te­ten, så de lav­t­løn­ne­de vil op­le­ve en gu­lerod ved at ta­ge – el­ler at ha­ve – et ar­bej­de.

I den EU- skep­ti­ske lejr ly­der det, at en hø­je­re mind­ste­løn blot vil til­træk­ke end­nu fle­re ar­bej­de­re fra an­dre EU- lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.