Tid til solcre­me

BT - - NYHEDER -

I april 2015 fik Dan­mark 27 mm ned­bør og 241 solskin­sti­mer. Mid­del­tem­pe­ra­tu­ren var 7,0°, den gen­nem­snit­li­ge hø­je­ste dag­tem­pe­ra­tur 11,5° og den gen­nem­snit­li­ge la­ve­ste nat­tem­pe­ra­tur 2,8°. Den var­me­ste april var i 2011, hvor den gen­nem­snit­li­ge tem­pe­ra­tur var 9,9° – 4,2° over nor­ma­len. Den kol­de­ste kom i 1888, hvor den gen­nem­snit­li­ge tem­pe­ra­tur var 2,5°. Det er 3,2° un­der nor­ma­len. ( kil­de: DMI)

FOR­ÅR dag kom­me op på 12 gra­der, og søn­dags­vej­ret kan by­de på 15 gra­der.

» Lør­dag bli­ver det gan­ske be­ha­ge­ligt at væ­re uden­for. Tem­pe­ra­tu­ren lig­ger mel­lem 10 og 12 gra­der, og i lø­bet af da­gen kla­rer det op. Jo me­re øst, des me­re sol. Søn­dag er lidt i sam­me dur. Det bli­ver lidt me­re sky­et, men til gen­gæld er der chan­ce for 15 gra­ders var­me, « si­ger han. Te­ma i gråt igen fra man­dag Det er med at ud­nyt­te det go­de we­e­kend­vejr, for ef­ter man­dag skif­ter det.

» Det lu­ne og flot­te for­år­s­vejr bli­ver i lø­bet af ugen me­re ef­ter­år­s­ag­tigt – gråt, køligt, blæ­sen­de og vå­dt, « si­ger DMIs Hen­ning Gis­se­lø.

Usta­digt vejr er ik­ke usæd­van­ligt i april må­ned. Det er lav­tryk­ket, der træk­ker var­men op til Dan­mark, men der føl­ger of­te sky­er og regn- drå­ber med i pak­ken. Iføl­ge me­te­o­r­o­log hos DMI Tim Pe­ter­s­son bli­ver den før­ste halv­del af april præ­get af hø­je­re tem­pe­ra­tu­rer og kamp mel­lem vej­r­fron­ter.

» De næ­ste to uger bli­ver vej­ret tem­me­lig mildt, men vi kom­mer til at lig­ge på græn­sen mel­lem et høj­tryk fra øst og et lav­tryk fra Nord­s­ø­en. Fron­ter­ne pres­ser hin­an­den og gi­ver usta­digt vejr, så det er ik­ke sol fra en skyfri him­mel, der bli­ver mest af, « si­ger Tim Pet­ter­son.

Ge­ne­relt reg­ner me­te­o­r­o­lo­gen med, at tem­pe­ra­tu­ren i april kom­mer til at lig­ge lidt over gen­nem­snit­stem­pe­ra­tu­ren på 7,5 gra­der, så der er et ‘ re­la­tivt tid­ligt for­år i ven­te’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.