Tror du og­så på ju­le­man­den?

BT - - NYHEDER -

Skik­ken med at nar­re an­dre 1. april har væ­ret kendt i Dan­mark si­den 1600- tal­let og ken­des over he­le Eu­ro­pa.

Aprils­nar hæn­ger sam­men med for­år og ’ nytår’ – for for­å­ret er og­så en form for nytår. Det er det tids­punkt, hvor na­tu­rens cy­klus be­gyn­der for­fra, og et tids­punkt, der tra­di­tio­nelt har gi­vet an­led­ning til at dril­le, gæk­ke og ven­de hver­da­gens nor­mer lidt på ho­ve­d­et, som det for ek­sem­pel sker til fa­stelavn.

D an­ske me­di­er har si­den 1900- tal­let skre­vet fal­ske nyheder 1. april.

En af de før­ste aprils­nar­re i den dan­ske pres­se så man i 1914, hvor en kø­ben­havnsk avis kun­ne be­ret­te, at solen hav­de so­vet over sig og var stå­et op ni mi­nut­ter for sent.

KRI­STE­LIGT DAG­BLAD:

APRILS­NAR » Man skal ik­ke sto­le på alt, hvad der står i avi­ser­ne, « er der nog­le, der yn­der at si­ge. Og hvis der er én dag om året, hvor den på­stand helt sik­kert er sand, var det i går, 1. april. Fre­dag hav­de avi­ser­ne ak­ti­ve­ret de kre­a­ti­ve kræft er og fun­det på nyheder, som var me­re mor­som­me end san­de.

Tra­di­tio­nen med at la­ve at la­ve sjov er me­re end 500 år gam­mel, og avi­ser har i me­re end 100 år bi­dra­get til fest­lig­he­der­ne.

Folkl­o­rist og eks­pert i skik­ke og tra­di­tio­ner Le­ne Halskov Hansen fra Dansk Fol­ke­min­de­sam­ling si­ger til dr. dk, at for­å­ret gen­nem al­le ti­der har gjort os løs­slup­ne

» Der er et el­ler an­det med for­å­ret, hvor man slår sig løs. Før i ti­den var der en an­den fri­mo­dig­hed i sam­fun­det, og vi la­ve­de oft e sjove og grove lø­jer med hin­an­den. I dag er det ble­vet in­sti­tu­tio­na­li­se­ret til at gæl­de for én dag, 1. april.

I Dan­mark op­stod der den skik, at man afl ag­de si­ne ven­ner et be­søg 1. april med det for­mål at nar­re vært­s­fol­ke­ne til at tro, at det sta­dig var nytår ved på­ske­tid, « si­ger Le­ne Halskov Hansen.

IN­FOR­MA­TION:

BT:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.