Nye vikin­ge­spor i Ca­na­da

BT - - NYHEDER -

AR­KÆ­O­LO­GI sagt ta­le om et gen­nem­brud, hvis den nye ud­grav­ning og­så vi­ser sig at væ­re re­ster fra de nor­di­ske kri­ge­re og ko­lo­ni­en­tu­si­a­ster. Før­ste stop mod vest Øen New­fo­und­land er Nor­da­me­ri­kas ve­st­lig­ste punkt, og det var her, nor­ske for­ske­re og ar­kæ­o­lo­ger i 1960 fandt spor ef­ter de før­ste eu­ro­pæ­e­re i Nor­da­me­ri­ka. På den nord­lig­ste py­nt L’An se aux Me­a­dows fandt nord­mæn­de­ne re­ster af vikin­ge­bo­li­ger da­te­ret til om­kring år 1000. Læn­ge før Chri­stof­fer Co­lum­bus over­ho­ve­det hav­de få­et sat sej­le­ne til sin rej­se over At­lan­ten i 1492.

For­ske­re an­slår, at det op­rin­de­li­ge vikin­ge­bo­sted blev for­ladt al­le­re­de ef­ter et par år, og si­den 1960er­ne har ar­kæ­o­lo­ger ihær­digt ledt ef­ter an­dre tegn på vikin­ger­nes fær­den på det nor­da­me­ri­kan­ske kon­ti­nent.

De nye old­tidsob­jek­ter, der er fun­det i om­rå­det Po­int Ro- see, lig­ger over 600 ki­lo­me­ter fra den ind­til vi­de­re ene­ste kend­te bo­p­lads i L’An­se aux Me­a­dows. Til me­di­et Na­tio­nal Geo­grap­hic for­tæl­ler ar­kæ­o­lo­gen Doug­las Bo­len­der, som har spe­ci­a­li­se­ret sig i vikin­ger, at der er stor sand­syn­lig­hed for, at vikin­ger­ne og­så har slå­et sig ned i Po­int Ro­see:

» Sa­ga­er­ne an­slår en kort pe­ri­o­de af ak­ti­vi­tet og et kort og mis­lyk­ket ko­lo­ni­se­rings­for­søg. L’An­se aux Me­a­dows pas­ser fint med den hi­sto­rie, men det er det ene­ste bo­sted. Po­int Ro­see kan for­stær­ke hi­sto­ri­en el­ler helt æn­dre den, hvis da­te­rin­gen vi­ser sig at væ­re an­der­le­des end L’An­se aux Me­a­dows. Vi kun­ne en­de med en me­get læn­ge­re pe­ri­o­de af vikin­ge- ak­ti­vi­tet i Den Nye Ver­den, « si­ger ar­kæ­o­lo­gen Doug­las Bo­len­der.

Selv­om langt det me­ste pe­ger på vikin­ger­ne som op­havs­mænd til bål­ste­det, er det end­nu ik­ke be­kræf­tet, og ud­grav­nin­gen af om­rå­det fort­sæt­ter til som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.